To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
bg-country-switch bg-country-switch

Ochrona danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2023r

Ochrona danych osobowych w Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

Informacja o prywatności

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest bardzo ważne dla firmy PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (zwanej dalej „HARTMANN POLSKA”, „my” lub „nas”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności o celach ich przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych z uwzględnieniem świadczonych przez nas usług oraz prowadzonych aktywności w zakresie wprowadzania na rynek wyrobów medycznych i środków higieny osobistej oraz o prawach, jakie Państwu przysługują.


W odniesieniu do terminów, takich jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie”, odsyłamy do odpowiednich definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą HARTMANN POLSKA:
 1. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
 3. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 4. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 • Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, poinformujemy o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
 • Jeśli są Państwo naszymi: kontrahentami (w tym klientami), świadczeniobiorcami (w tym pacjentami korzystającymi ze środków pomocniczych wydawanych na zlecenie), kandydatami do pracy (osobami ubiegającymi się o zatrudnienie), przedstawicielami zawodów medycznych, szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w formie pliku PDF znajdziecie Państwo tutaj:

Kontrahenci (klienci) aktualni i potencjalni mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Świadczeniobiorcy mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Kandydaci do pracy mogą znaleźć więcej informacji tutaj
Przedstawiciele zawodów medycznych mogą znaleźć więcej informacji tutaj

 • Uprzejmie prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych spowodują, że będzie to konieczne. Zostaną Państwo przez nas poinformowani, gdy tylko zmiany będą wymagały wspólnego działania z Państwa strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.


  Słownik użytych pojęć
  • Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele I sposoby przetwarzania danych osobowych;
  • Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
   w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte
   w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  • Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
  • Polityka - niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Administrator i dane kontaktowe
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest „PAUL HARTMANN Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15000000,00 zł, NIP: 7310004993, REGON: 471042226.
  • Kontakt ze Spółką jest możliwy za pośrednictwem:

   1.adresu e-mail: info@pl.hartmann.info;

   2.nr telefonu: +48/42/225 22 60; faxu: +48/42 209 46 41

   3.korespondencyjnie, wysyłając pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o., tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.
  Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Bociąga.
  • Kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem:
   1. adresu e-mail: RODO@hartmann.info;
   2. nr telefonu: 42/225-22-89;
   3. korespondencyjnie, wysyłając pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o., tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.
  Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

  Zgodnie z art. 13, 14 RODO informujemy o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wyraźnie określona w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych, obowiązują następujące zasady:

  1. Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. dostarczanie ofert dostosowanych do użytkownika oraz informacji o naszych produktach i usługach, w tym w formie newsletter’a, ankiety na naszych stronach internetowych, analiza korzystania z naszych produktów, usług i stron internetowych, personalizacja ofert w Internecie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i innych kanałów, reklamy lub badania rynku i opinii).
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem umów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (np. realizacja umowy i/lub usługi, przetwarzanie płatności za zakupy i inne usługi, postępowanie reklamacyjne, odpowiadanie na zapytania, komunikacja telefoniczna, e-mailowa, faksowa, czat na żywo, rozmowa wideo i inne kanały, doradztwo). W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. przestrzeganie ustawowych okresów przechowywania, przechowywanie danych zgodnie z przepisami o archiwizacji).
  4. Podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. analiza i wyjaśnienie nadużyć lub ataków na systemy komunikacyjne, weryfikacja uprawniań i uwierzytelnianie; ochrona przed możliwymi nieuczciwymi transakcjami lub badanie takich transakcji, komunikacja telefoniczna, e-mail, faks, czat na żywo, rozmowa wideo i inne kanały komunikacji, wysyłanie próbek produktów i informacji o produktach, dostarczanie specyficznych dla użytkownika ofert i informacji o naszych produktach i usługach, ankiety na naszych stronach internetowych, personalizacja ofert w Internecie, e-mailem, faksem i innymi kanałami, określanie skuteczności naszych reklam).
  5. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
  Środki bezpieczeństwa

  Zgodnie z art. 24, 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka, uwzględniając stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także prawdopodobieństwo wystąpienia i stopień zagrożenia praw i wolności osób fizycznych. Środki takie obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych osobowych, jak również dostępu do nich, ich wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania ich dostępności i ich segregacji. Ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw przez osoby, których dane dotyczą, usuwanie danych osobowych oraz reagowanie na zagrożenia związane z danymi osobowymi. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy opracowywaniu i doborze sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych za pomocą projektu technologicznego i za pomocą ustawień wstępnych przyjaznych dla ochrony danych (art. 25 RODO). W szczególności:

  1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem. Środki bezpieczeństwa stron trzecich obejmują w szczególności maskowanie adresów IP (pseudonimizacja adresu IP).
  4. Administrator respektuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa niezależnie od obowiązków wynikających z RODO.
  Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim

  W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane
  osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  Jeżeli w trakcie naszego przetwarzania ujawniamy dane osobowe innym osobom i spółkom (stronom trzecim) - w tym spółkom z Grupy - przekazując dane lub w inny sposób udzielającdostępu do danych, odbywa się to wyłącznie:

  • na podstawie upoważnienia, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (np. jeżeli przekazanie danych dostawcom usług płatniczych),
  • jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę,
  • jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży,
  • na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. podczas korzystania z usług przedstawicieli, firm hostingowych itp.).

  Kiedy zlecamy przetwarzanie danych osobowych na podstawie tzw. „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” podmiotom przetwarzającym dane, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO. Tym samym gwarantujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa przekazywanych danych, m.in. zapewniając sobie niezbędne uprawnienia do zachowania kontroli w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. Pozostajemy jednak odpowiedzialni za legalność przetwarzania danych.

  Przesyłanie danych do krajów trzecich

  Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

  Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa określony w art. 44-47 RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych równoważnego z UE oraz zgodności z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

  Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
  z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

  Dodatkowe informacje dla użytkowników strony internetowej

  Informacje te określają rodzaj, zakres i cele przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz na powiązanych stronach internetowych, o funkcjach i treściach, a także o obecności online, np. na naszych profilach w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie „ofertą online”). Więcej informacji można znaleźć w naszej „Polityce prywatności i polityce cookies”.

  Pliki cookie, analiza, śledzenie, optymalizacja

  Informacje na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć przede wszystkim w naszej Polityce prywatności i polityce cookies. Określa ona zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z naszych narzędzi internetowych do celów świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną. Nadto znajdziecie tam Państwo informacje na temat okresu funkcjonowania plików cookie, dostępu osób trzeciech do takich plików, informacje o technologiach, które służą nie tylko do zapewnienia funkcjonalności w ramach naszej oferty online, ale również służą do analizy zachowań użytkowników, śledzenia, optymalizacji naszych działań marketingowych lub innych celów.

  Cele przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w następujących celach:

  Udostępnianie oferty online, jej zawartości i funkcji; marketing, reklama, relacje z opinią publiczną i badania rynkowe; środki bezpieczeństwa; śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, stosowanie plików cookie); remarketing; ocena działań odwiedzających, marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach, profilowanie (tworzenie profili użytkowników); pomiar wersji (pomiar skuteczności działań marketingowych); tworzenie grup docelowych (określenie grup docelowych istotnych dla celów marketingowych lub innych produktów); śledzenie na różnych urządzeniach (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).

  Kategorie danych

  Przetwarzamy przede wszystkim następujące kategorie danych:

  Dane dotyczące użytkownika (np. odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane usługi, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); metadane/dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP, typ przeglądarki); dane lokalizacyjne (dane wskazujące lokalizację urządzenia końcowego użytkownika).

  Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika

  Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dot. dostępu obejmują ścieżkę dostępu do strony internetowej, powiązane z nią pliki, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym uzyskaniu dostępu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, odsyłacz URL (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego dostawcy, a także inne dane w nagłówku przeglądarki. W szczególności przetwarzanie Państwa adresu IP traktowanego jako dane osobowe jest niezbędne do komunikacji między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

  Informacje z plików dziennika są przechowywane przez okres 6 miesięcy ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia. Wspomniane dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c) RODO.

  Obecność online w mediach społecznościowych

  Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami, którzy są tam aktywni oraz informować ich o naszych usługach. Podczas uzyskiwania dostępu do sieci i platform społecznościowych obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiedniego operatora.

  Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook (obsługiwany przez HARTMANN POLSKA) oraz LinkedIn (obsługiwany przez Paul Hartmann AG). W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

  Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

  • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
  • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
  • w celach statystycznych i analitycznych;
  • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

  Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli przekazują je Państwo w sieciach i platformach społecznościowych, np. pisząc artykuły na temat naszej obecności online lub wysyłając nam wiadomości. Ponadto Facebook może między innymi dostarczać statystyki i spostrzeżenia (np. łączną liczbę odsłon, informacje dot. „polubień”, aktywność na stronie, interakcje za pomocą wpisów, wyświetlenia filmów, zasięg wpisów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi itp.), które pomagają nam lepiej poznać Państwa zainteresowania i preferencje, dzięki czemu możemy zwiększyć atrakcyjność artykułów lub naszej prezentacji osiągniętych wyników lub wybrać odpowiedni czas na publikację.

  Zwracamy uwagę, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez danego operatora poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W rezultacie może powstać dla Państwa ryzyko, w szczególności ze względu na to, że egzekwowanie praw może stać się trudniejsze. Więcej na ten temat w punkcie „Przesyłanie danych do podmiotów trzecich”.

  Jeśli klikną Państwo przycisk odpowiedniego operatora, zostaną Państwo przekierowani do naszej odpowiedniej obecności online w oddzielnym oknie przeglądarki i mogą Państwo - jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika - między innymi udostępniać lub subskrybować nasze aktualności. Kliknięcie przycisku spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia między Państwa przeglądarką a serwerem odpowiedniego operatora. Odpowiedni operator otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Odpowiedni operator może zbierać dalsze dane osobowe, gdy tylko skorzystają Państwo z jego ofert. Ponadto istnieje możliwość, że odpowiedni operator może przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej Państwu i do Państwa konta użytkownika, o ile są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika.

  Ponadto Państwa dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w celach badań rynku i reklamy. Oznacza to, że profile mogą być tworzone na podstawie Państwa zachowań użytkowania oraz wynikających z nich preferencji i zainteresowań. Takie profile mogą być wykorzystywane, na przykład, do umieszczania odpowiednich reklam w ramach naszej obecności online, w innych miejscach lub witrynach internetowych w oparciu o określone zainteresowania. Pliki cookies za pomocą których można zbierać dane osobowe dotyczące zachowań użytkowników i łączyć je w celu dalszego przetwarzania - w celu ustalenia Państwa zainteresowań, są umieszczane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Gromadzenie i łączenie tych danych osobowych może - zwłaszcza jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika - również mieć miejsce na kilku urządzeniach końcowych, z których Państwo korzystają.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym informowaniu i prezentacji wyników oraz bezpośredniej komunikacji z Państwem w związku z naszą ofertą online zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

  Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z innych przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

  Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora:

  Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Dane dotyczące strony internetowej: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

  Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Usługodawca: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

  Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy

  Rezygnacja: https://twitter.com/personalization

  Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  Usługodawca: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy

  Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

  Usługodawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

  Linki

  Nie używamy wtyczek społecznościowych z sieciach społecznościowych, które gromadzą dane osobowe na naszych stronach internetowych. Na naszych stronach internetowych używamy wyłącznie linków do sieci społecznościowych. Zapobiega to przekazywaniu danych osobowych naszych użytkowników do sieci społecznościowych bez ich wiedzy, kiedy odwiedzają oni nasze strony internetowe. Linki mają za zadanie ustanowienie połączenia z naszą obecnością online w danej sieci społecznościowej wyłącznie na żądanie - a zatem dopiero po kliknięciu linku przez użytkownika. Po kliknięciu linku adres IP ogólne informacje z nagłówka przeglądarki użytkownika są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Odpowiednia sieć społecznościowa może gromadzić dalsze dane osobowe, gdy tylko skorzystają Państwo z jej ofert. Na przykład, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, Facebook może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, że nie znamy treści danych osobowych przekazanych w dalszym toku procesu ani ich wykorzystania przez sieci społecznościowe.

  Opisane powyżej linki są używane w następujących sieciach społecznościowych:

  Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Usługodawca: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

  Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy

  Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Usługodawca: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland

  Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

  Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875/
  Kontakt

  Gdy kontaktują się Państwo z nami (formularz kontaktowy, telefon, faks, poczta lub e-mail), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym są niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania.

  Z reguły zapytania usuwamy po 3 miesiącach od ich otrzymania, jednak najpóźniej w przypadku uzyskania odpowiedzi. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przestrzegania ustawowych obowiązków w zakresie ich przechowywania, ich usunięcie następuje po ich wygaśnięciu.

  Korespondencja e-mail i tradycyjna

  W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

  Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

  Kontakt telefoniczny

  W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

  Formularz kontaktowy

  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podmiot danych może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Jeżeli Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego w serwisie internetowym Administratora są przetwarzane również w innych celach niż wskazane powyżej, wówczas informacja o tych innych celach jest zamieszczona w Polityce prywatności serwisu internetowego, w którym formularz kontaktowy się znajduje.

  Komentarze i zgłoszenia

  W ramach naszej oferty online prowadzimy blogi, które mogą przewidywać możliwość komentowania. W przypadku aktywnej funkcji komentowania, oprócz Państwa komentarza, przechowywane będą informacje o czasie utworzenia komentarza, Państwa adresie e-mail i, a jeśli nie zachowują Państwo anonimowości, wybranej nazwie użytkownika. W przypadku takiej sytuacji komentarze pozostają na blogu tak długo, jak długo jest on obsługiwany lub do czasu wyrażenia prośby o jego usunięcie.

  W przypadku napisania komentarza, Państwa adres IP będzie przechowywany przez 6 miesięcy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wraz z czasem jego utworzenia, a następnie usunięty. Dzieje się tak ze względu na nasze bezpieczeństwo, gdyż w indywidualnych przypadkach pozostawiane w komentarzach nielegalne treści (np. obraźliwe treści, zabroniona propaganda polityczna itp.) wymagają wyjaśnienia, w szczególności ustalenia tożsamości autora. Natychmiast usuniemy komentarze zawierające powyższe treści. Jeśli dalsze przechowywanie adresu IP i czasu utworzenia danego komentarza jest konieczne do celów dowodowych, te dane (osobowe) są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu. Wspomniane dane (osobowe) nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

  Biuletyn informacyjny (newsletter)

  Zapisując się do naszego biuletynu informacyjnego (zwanego dalej newsletter’em), wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury. Newsletter zawiera informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach oraz o naszej firmie.

  Treść newsletter’a przesyłamy w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: wyłącznie za Państwa zgodą.

  Biuletyny informacyjne są wysyłane przez nas lub przez usługodawcę.

  Logowanie podwójnej zgody (ang. „double opt-in”) i zmiany: Subskrybowanie naszego biuletynu informacyjnego odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł dokonać subskrypcji przy wykorzystaniu zagranicznych adresów e-mail. Subskrypcje w związku z biuletynem informacyjnym są rejestrowane, aby można było udowodnić, że proces subskrypcji przebiegł zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu subskrypcji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Państwa danych (osobowych) przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

  Zgodnie z własnymi informacjami dostawca usług wysyłkowych może wykorzystywać Państwa dane (osobowe) w formie pseudonimicznej, tj. bez przypisywania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji i ulepszania własnych usług, np. w celu optymalizacji technicznej dostarczania i prezentacji biuletynów informacyjnych lub w celach statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Jednak dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje Państwa danych (osobowych) celem pisania do Państwa ze swojej strony ani do przekazywania Państwa (osobowych) danych stronom trzecim.

  Dane do celów subskrypcji: aby zapisać się do biuletynu informacyjnego, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy - w przypadku kontaktu osobistego - o podanie imienia i nazwiska.

  Pomiar wyników: biuletyny informacyjne zawierają tak zwany „sygnał nawigacyjny”. Jest to plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych po otwarciu biuletynu informacyjnego. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, a także Państwa adres IP i godzina pobrania. Informacje te są wykorzystywane w szczególności do technicznego ulepszania usług i określania Państwa nawyków czytelniczych. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny informacyjne są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą zostać przypisane Państwu.

  Wysyłka biuletynu informacyjnego i pomiar skuteczności opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO. Procedura subskrypcji jest rejestrowana na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i służy jako dowód Państwa zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego.

  Rezygnacja: Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego. Na końcu każdego biuletynu informacyjnego znajduje się link umożliwiający anulowanie otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego. Państwa dane (osobowe) zostaną usunięte w przypadku zgłoszenia rezygnacji.

  Integracja usług zewnętrznych i treści

  W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usług stron trzecich. Dzieje się to na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Oznacza to, że integrujemy treści i usługi stron trzecich, takie jak filmy lub czcionki (zwane dalej łącznie „treścią”). Wymaga to od dostawców zewnętrznych znajomości Państwa adresu IP, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie przesłać treści do Państwa przeglądarki. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania treści. Strony trzecie mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, zwana także „sygnałami nawigacyjnymi”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe ”mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na Państwa urządzeniu i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie odwiedzin i innych szczegółach dotyczących korzystania z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

  W poniższej prezentacji zebraliśmy przegląd dostawców zewnętrznych wraz z oferowanymi przez nich treściami, a także linki do ich oświadczeń o ochronie danych, które mogą zawierać dalsze informacje na temat przetwarzania danych, a także informacje o sprzeciwie. Należy pamiętać, że w naszej polityce plików cookie wymieniliśmy innych dostawców zewnętrznych.

  Usługodawca: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

  Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy

  Rezygnacja: https://twitter.com/personalization

  Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  W ramach naszej oferty online korzystamy z narzędzia do konwersji „LinkedIn Insight Tag”. To narzędzie tworzy w Państwa przeglądarce internetowej plik cookie, który umożliwia zbieranie danych. Na podstawie zebranych danych LinkedIn tworzy anonimowe raporty dotyczące grupy docelowej serwisu i udostępnia je nam. LinkedIn pokazuje nam również wyniki w zakresie wyświetleń. Ponadto LinkedIn oferuje możliwość retargetowania za pomocą Insight Tag. Możemy wykorzystać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą ofertą online bez identyfikowania użytkownika.

  Usługodawca: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy

  Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

  Usługodawca: (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Rezygnacja: https://adssettings.google.com

  Zintegrowaliśmy komponenty YouTube w naszych ofertach online. YouTube umożliwia bezpłatne publikowanie klipów wideo oraz ich bezpłatne przeglądanie, ocenianie i komentowanie. Wywołanie jednej ze stron naszych ofert online, na których zostały zintegrowane treści YouTube, powoduje nawiązanie połączenia z YouTube w celu pobrania niezbędnych elementów do wyświetlenia odpowiedniego filmu. W ten sposób YouTube lub spółka operacyjna Google otrzymuje informacje o tym, która podstrona w ramach naszych ofert online została wywołana przez danego użytkownika. Ponadto przekazywane są dalsze informacje, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i informacje techniczne o urządzeniu, data i czas trwania wizyty. Jeśli użytkownik jest zalogowany w YouTube w momencie odwiedzania naszych ofert online na tym samym urządzeniu, YouTube rozpoznaje użytkownika, wywołując pojedynczą stronę zawierającą film z YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film z YouTube, czy nie. Informacje te mogą być zbierane przez YouTube lub Google i przypisywane do profilu danego użytkownika, chyba że elementy zostały zintegrowane w „trybie prywatności”. W miarę możliwości zawsze korzystamy z „trybu prywatności”.

  Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

  Usługodawca: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://www.tumblr.com/privacy/de

  Usługodawca: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

  Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Za pomocą piksela Facebooka Facebook jest z jednej strony w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tak zwane „Facebook ads”). W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania umieszczanych przez nas reklam na Facebooku wyłącznie tym użytkownikom na Facebooku oraz w ramach usług partnerów współpracujących z Facebookiem (tzw. „Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są widoczne na odwiedzanych stronach internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Z pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie były napastliwe. Piksel Facebooka umożliwia nam również śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „pomiar konwersji”).

  Usługodawca: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone

  Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Rezygnacja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Universal Analytics. Pliki cookie Google Universal Analytics służą do zbierania danych o sesji odwiedzających i danych behawioralnych na potrzeby raportów analitycznych. Dzięki temu możemy uzyskać informacje o korzystaniu z naszych ofert na różnych urządzeniach („wieloplatformowość”) i dzięki uzyskanym wynikom poprawić przyjazność dla użytkownika naszych ofert. W tym celu wykorzystywane są pseudonimizowane profile użytkowników, które nie uzyskują żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail, i nie są one przekazywane do Google. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszych ofert online, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach naszych ofert online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszych ofert online. Przetworzone dane mogą służyć do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Korzystamy z Google Universal Analytics z aktywowaną anonimizacją IP (tj. za pomocą funkcji anonymizeIP). Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że stosowanie anonimizacji adresu IP nie prowadzi do żadnej podstawowej anonimizacji, ponieważ mimo to gromadzone są dalsze dane dotyczące użytkowania (np. funkcje identyfikacyjne, które umożliwiają również połączenie z istniejącym kontem Google). Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.

  Dostawca: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
  Polityka prywatności:
  https://policies.google.com/privacy?hl=de
  Warunki:
  https://marketingplatform.google com/about/analytics/terms/us/
  Rezygnacja:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Więcej informacji o Google Analytics:Jeśli wyraziłeś zgodę, nasza strona internetowa może korzystać z Google Analytics 4.Stroną wykonawczą dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

  Zakres przetwarzania: Google Analytics 4 wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Ponadto możemy korzystać z Google Signals
  .Dzięki temu Google Analytics może zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy włączyli reklamy spersonalizowane (zainteresowania i dane demograficzne), a reklamy mogą być wyświetlane tym użytkownikom w kampaniach remarketingowych na różnych urządzeniach.

  W Google Analytics 4 anonimizacja adresu IP jest domyślnie włączona.Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.Według Google adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie jako użytkownika jest rejestrowane w formie „zdarzeń”.

  Cele przetwarzania: Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny Twojego pseudonimowego korzystania z naszej strony internetowej oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty generowane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych. Dzięki uzyskanym wynikom możemy poprawić przyjazność dla użytkownika naszych treści, w tym ofert.

  Odbiorcami danych są/mogą być w szczególności:

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

  Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

  Czas przechowywania:Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 2 lub 14 miesiącach.Dane, których okres przechowywania wygasł, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

  Podstawa prawna:Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 (1) a) RODO.

  Cofnięcie:Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, otwierając ustawienia plików cookie/administrację i zmieniając tam swój wybór.Zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania, pozostaje nienaruszona.

  Możesz również od samego początku uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki.Jeśli jednak skonfigurujesz swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, może to prowadzić do ograniczenia funkcji na naszych i innych stronach internetowych.

  Dostawa: Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

  Polityka prywatności: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Warunki: https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/

  Rezygnacja: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  Cel przetwarzania: Korzystamy z narzędzia analitycznego Hotjar, z pomocą którego analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

  Zakres przetwarzania: Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji.

  Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony:https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy w Twoim przypadku będziemy mogli korzystać z Hotjar, czy nie.


  Okres przetwarzania danych osobowych, ich usuwanie, anonimizacja i przechowywanie

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - np. ze względów bezpieczeństwa - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

  Przetwarzane przez nas dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z art. 17 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie określone w Polityce, przechowywane przez nas Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do ich zamierzonego celu, a w szczególności, gdy nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, który zapobiegałby ich usunięciu. Jeżeli dane osobowe nie zostaną usunięte, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do innych i prawnie dozwolonych celów, przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane osobowe są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

  Zamiast usuwać Państwa dane osobowe, w razie potrzeby uczynimy je anonimowymi w taki sposób, aby nieodwracalnie uniemożliwić ich odzyskanie w przyszłości.

  Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO Podmiot danych ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, pozostaje zatem zgodne z prawem.
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych. Dlatego zgodnie z art. 15 RODO, mogą Państwo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania - zgodnie z art. 16 RODO, mogą Państwo zażądać natychmiastowej korekty przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, Admnistrator jest zobowiązany usuwać niezgodności lub błędy w danych osobowych oraz uzupełniać je, gdy są niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych - zgodnie z art. 17 RODO, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez nas przechowywanych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające ich natychmiastowe usunięcie, określone w art. 17 ust. 3 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania - zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli ma zastosowanie jeden lub więcej warunków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. od a) do d) RODO. W razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych - zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, mogą Państwo otrzymać przetwarzane przez nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przesłać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
  • Prawo do skargi - Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego (por. art. 77 RODO), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym kontekście jednak prosimy o skierowanie w pierwszej kolejności ewentualnej skargi do nas. Postaramy się wtedy jak najszybciej i skutecznie zaradzić tej sytuacji.

  Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres:

   PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice;

  • drogą e-mailową na adres: RODO@hartmann.info.
  1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
  2. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
  3. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
  4. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
  5. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

  Postanowienia końcowe
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki lub pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych chętnie na nie odpowiemy. Na żądanie poprawimy, uzupełnimy lub usuniemy Państwa dane osobowe i będziemy uwzględniać Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą.
  3. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 30.09.2020 roku.