bg-country-switch

Ochrona danych

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia, 2016r.

Prywatność danych

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych jest dla firmy HARTMANN niezwykle istotna. Z tego względu firma HARTMANN („HARTMANN” oznacza firmę Paul Hartmann AG wraz z jej bezpośrednimi lub pośrednimi filiami i oddziałami) obsługuje niniejszą witrynę internetową
i jej strony (zw. dalej „witryną”) zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczącym ochrony i bezpieczeństwa danych.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich rodzajów danych, jakie zbieramy na naszej witrynie, przedstawiają cele, dla których tego rodzaju dane wykorzystujemy oraz strony (naszych partnerów), którym te dane udostępniamy, tam gdzie
jest to uzasadnione.

Zebrane dane i cel przetwarzania

Na niniejszej witrynie korzystamy z plików cookies. Bliższe informacje, dotyczące tego zagadnienia, można znaleźć
w naszej polityce dotyczącej plików Cookie Polityka ta wyjaśni też w jaki sposób korzystanie z plików cookies może być blokowane jak i korzystanie z zebranych przez nie danych
w anonimizowanych i pseudoanonimizowanych profilach użytkowania.

Dostęp do witryny internetowej wymaga zalogowania się dla celów raportów z analiz bezpieczeństwa jak i dla ochrony przed cyberatakami. Z wyjątkiem adresu IP, nie są w związku z tym kiedykolwiek zbierane ani wykorzystywane jakiekolwiek dane osobowe. Adresy IP są analizowane wyłącznie w przypadku cyberataku. Dane logowania są regularnie
i natychmiast usuwane.

Ponadto, gromadzimy dane osobowe (np. nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy emailowe) w związku
z obsługą niniejszej strony internetowej tylko wtedy, kiedy dane tego rodzaju zostaną do nas świadomie przez użytkownika przekazane (np. poprzez rejestrację, zapytania o kontakty, badania, itp.) oraz kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania takich danych w oparciu o udzielone przez użytkownika zezwolenie lub na podstawie przepisów ustawowych.

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, stosujemy takie dane wyłącznie dla celów, dla których zostały nam one przekazane, takich jak udzielenie odpowiedzi na zapytania użytkownika witryny, realizacja zamówień lub też przyznanie dostępu do określonych informacji lub ofert.

Udostępnianie danych

W przypadku jeżeli użytkownik witryny udzielił nam swojej zgody lub kiedy jesteśmy w inny sposób do tego legalnie uprawnieni, wówczas udostępnimy dane osobowe użytkownika filiom/oddziałom firmy HARTMANN, tam gdzie jest to uzasadnione i dla wymienionych powyżej celów.

W związku z obsługą niniejszej witryny internetowej i dostarczanymi za jej pośrednictwem usługami, firma HARTMANN współpracuje z dostawcami usług, takimi jak, na przykład, usługi hostingowe lub utrzymania w ruchu systemów informatycznych.

Odbiorcy tych usług mogą się znajdować w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), których obowiązujące prawo nie oferuje tego samego poziomu ochrony danych jak ma to miejsce w kraju ojczystym danego użytkownika. W takich przypadkach, firma HARTMANN podejmuje odpowiednie środki dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych.

Dane są udostępniane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników ani też nie przekazujemy ich w żaden inny sposób do celów komercyjnych stronom trzecim.

Pytania i uwagi; zmiany

Firma HARTMANN odpowie na wszystkie uzasadnione prośby o informacje, a tam, gdzie będzie to właściwe, umożliwi poprawę, zmianę lub usunięcie danych osobowych użytkownika.
W przypadkach tego rodzaju wniosków, a także pytań lub uwag dotyczących niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
w zakresie ochrony danych, prosimy skontaktować się z Działem Ochrony Danych firmy HARTMANN z wszelkimi pytaniami i sugestiami.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności za ochronę danych jest okresowo aktualizowane. U góry niniejszej strony jest podana data jego ostatniej aktualizacji.