bg-country-switch bg-country-switch

Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás dátuma: 2021.10.05.

Szállítási és fizetési feltételek

Ezek a szállítási és fizetési feltételek a Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, vállalkozóknak történő minden értékesítésére vonatkoznak.

Ebben az értelemben a vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1. Árak

A szerződéskötéskor érvényes árakat számlázzuk ki az adott termékre és logisztikai szolgáltatásra, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

2. Minimális rendelési összeg és minimális mennyiségi felár

a. Eltérő megállapodás hiányában rendelésenként minimum 200 EUR összegű megrendelésre van szükség. Az ezen alsó határérték alatti megrendelésekre a jelenleg érvényes nettó 20 eurós minimális mennyiségi felár vonatkozik.

b. A gyógyszertárak esetében a minimális mennyiségre vonatkozó felárat a mindenkor érvényes gyógyszertári árlista alapján kell alkalmazni.

c. A klinikák és a kereskedők esetében rendelésenként 350 EUR minimális rendelési összeg érvényes. Az ezen alsó határérték alatti megrendelésekre a jelenleg érvényes, nettó 35 EUR összegű minimális mennyiségre vonatkozó felárat számítjuk fel.

d. Az egyedi megállapodások ettől eltérhetnek.

3. A szerződés megkötése

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés visszaigazolásának elküldésével elfogadjuk ezt az ajánlatot. Az átvételi elismervény előzetes elküldése nem jelenti az ajánlat elfogadását.

4. Szállítási idő

a. Az általunk megadott szállítási határidők nem rögzített időpontok, kivéve, ha írásban másként nem állapodtunk meg. A megállapított szállítási határidő túllépése esetén a megrendelőnek joga van a törvényes rendelkezések keretein belül elállni a szerződéstől.

b. Fenntartjuk a jogot a részszállításokra. Minden egyes részszállítás a jelen szállítási és fizetési feltételek értelmében egy külön megrendelés teljesítésének minősül.

c. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy a megrendeléseket harmadik félnek továbbítsuk teljesítésre.

d. Az ügyfél által kezdeményezett expressz kézbesítésért nettó 25 EUR expressz felárat számítunk fel.

e. Az online rendelési platformokon vagy portálokon megjelenő elérhetőségi értesítések általában tájékoztatásul szolgálnak, nem pedig szállítási visszaigazolásként; kivételes esetekben pontatlanok lehetnek.

5. Kockázatátruházás

A szállítás minden esetben az ügyfél kockázatára történik. Ez akkor is érvényes, ha az árut saját szállítási szolgáltatásunk szállítja.

6. Fizetés

a. A vételárat a megállapodás szerinti határidőn belül kell megfizetni.

b. A határidők csak akkor tekinthetők betartottnak, ha a pénz a megadott határidőn belül beérkezett hozzánk, vagy váltóval, csekkel vagy beszedési megbízással történő fizetés esetén fenntartás nélkül jóváírásra került.

c. Az e-mail cím megadásával az ügyfél beleegyezését adja, hogy a számlákat elektronikus úton kapja meg tőlünk az általa megadott e-mail címre. Ebben az esetben az ügyfél lemond a számla postai úton történő kézhezvételének jogáról. Az ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a számla elektronikus úton, e-mailben történő kézbesítését az ügyfél által megadott e-mail címre megfelelően kézbesíteni tudjuk, és a technikai eszközöket, például szűrőprogramokat vagy tűzfalakat ennek megfelelően kell beállítani. Az ügyfélnek haladéktalanul tájékoztatnia kell minket a számla küldésére szolgáló e-mail cím megváltozásáról.

d. Ha az árut az esedékesség és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül nem fizetik ki, a vevő késedelembe esik, anélkül, hogy emlékeztetőre lenne szükség. Ebben az esetben az Európai Központi Bank hosszabb lejáratú refinanszírozási ügyleteinek aktuális kamatlába felett 5 %-kal magasabb kamatlábat kell fizetnie a késedelmi kamatok után. Az esetlegesen felmerülő számlázási költségek az ügyfelet terhelik. Ha bizonyítható, hogy a késedelem miatt több kár keletkezett, ez is követelhető.

e. Ha a számlák kiegyenlítését beszerzési központon, elszámolási számlán vagy hasonló intézményen keresztül kívánják elvégezni, ehhez a mi kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha számlaváltásra kerül sor.

7. Tulajdonjog fenntartása

a. A leszállított áru a szerződéskötéskor fennálló, a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes kiegyenlítéséig (vö. 6.a.) a mi tulajdonunkban marad.

b. Az ügyfél jogosult az általunk szállított árukat a szokásos üzletmenet során értékesíteni. Nem jogosult az árut elzálogosítani vagy biztosítékként átruházni. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni minket az általunk szállított áruk harmadik fél általi lefoglalásáról, a lefoglalási jegyzőkönyv megküldésével.

c. A vevő köteles biztosítani jogainkat, amikor a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukat hitelre tovább értékesíti. Nem készpénzes értékesítés esetén ezennel előre engedményezi nekünk a vevőjével szembeni követeléseit.

Amennyiben az összes követelésünk több mint 120 %-át kétségtelenül ilyen engedményezéssel biztosítjuk, a fennálló követelések többletét az ügyfél kérésére saját belátásunk szerint elengedjük.

8. Hibakövetelések

a. Csak akkor vagyunk kötelesek a következő rendelkezéseknek megfelelően kijavítani a hibákat, ha a hiba bejelentése:

  • Az áru gondos vizsgálatával felismerhető hibák esetén a szállítástól számított 14 napon belül megtörténik.
  • Nem nyilvánvaló hibák esetén a hiba felfedezése után azonnal megtörténik.
  • Indokolt hibaüzenetek esetén csak utólagos teljesítésre vagyunk kötelesek. Ha az utólagos teljesítés nem lehetséges vagy meghiúsul, a megrendelő a gazdaságosság elvének figyelembevételével vagy árcsökkentést követelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

b. A német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. szakasza alkalmazandó.

9. Teljesítményzavarok

a. Előre nem látható események, mint például vis maior, háború, lázadás, sztrájk, hatósági intézkedések, energia- vagy nyersanyaghiány, üzemzavarok stb. fennállásuk idejére felmentenek minket minden szállítási kötelezettség alól. Ha ezek a körülmények a megállapodás szerinti szállítási határidőtől számított egy hónapnál tovább tartanak, mind a megrendelőnek, mind nekünk jogunkban áll a szerződéstől ilyen mértékben elállni. Ilyen esetekben a megrendelő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni.

b. Ha a vállalkozóval kötött szerződés megkötése után a vevő részéről fizetési nehézségekről szerezünk tudomást, vagy ha megbízható forrásból nem kielégítő, fizetési nehézségekre utaló információt kapunk, megfelelő biztosítékot követelhetünk, és - ha ezt nem adják meg - elállhatunk a szerződéstől.

c. Ha a vevő nem veszi át a teljes árut a megbeszélt időpontig, vagy nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a további szállításra való joga megszűnik, ha az utólagos teljesítésre vonatkozó felszólításunk az általunk meghatározott határidő lejártával eredménytelen maradt (BGB 281. §). Minden olyan rossz teljesítés esetén, amelyért az ügyfél felelős, a szerződéstől való elállás joga mellett kártérítési igényt is érvényesíthetünk.d. Amennyiben a b. és c. pontok szerint élünk a fent említett elállási joggal, a megrendelő kártérítési igénye kifejezetten kizárt, amennyiben nem áll fenn részünkről súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartás.

e. Az ügyfél csak akkor számolhat el velünk szemben fennálló követeléseket, illetve csak akkor érvényesíthet visszatartási jogot az ilyen követelések miatt, ha az ellenköveteléseket elismertük, vagy azok jogerősen megállapításra kerültek. A fogyasztó a mi elismerésünk nélkül is érvényesíthet visszatartási jogot, feltéve, hogy az ugyanazon szerződésből eredő követelésekre vonatkozik, amelyből a mi követelésünk származik.

10. Visszatérés (módosítva)

a. A nem hiba miatt történő visszaküldéseket előzetes hozzájárulásunk nélkül nem fogadjuk el, és a szállítási reklamációkra és visszaküldésekre vonatkozó, jelenleg érvényes irányelvek szerint kezeljük. Kérjük, vegye figyelembe a reklamációkkal kapcsolatos visszaküldések kezelésére vonatkozó speciális előírásokat és ajánlásokat is.


b. Az egyedi készítésű termékek, a felbontott csomagolás és a már nem eladható áruk nem vehetők vissza.

c. A mi hibánkból eredő hibás szállítás esetén a visszaküldés természetesen ingyenes lesz az Ön számára. Az olyan visszaküldésekért, amelyekért nem vagyunk felelősek, nettó 25 EUR feldolgozási díjat számítunk fel.

11. Szállítási egységek
Termékeinket alapvetően eredeti kartondobozokban szállítjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy kis megrendelések esetén az eredeti kartonra kerekítsünk.

12. Direkt marketing

Áruk és szolgáltatásaink megvásárlása esetén jogosultak vagyunk arra, hogy a vásárlás során gyűjtött e-mail címmel (vö. UWG 7. § (3) bekezdés) közvetlen reklámozás keretében információkat küldjünk Önnek saját hasonló termékeinkről vagy szolgáltatásainkról. Ön bármikor tiltakozhat e-mail címe használata ellen anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie. Tiltakozás esetén a továbbiakban nem használjuk az Ön e-mail címét közvetlen reklámozásra.

13. Egyéb

a. A szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye Heidenheim an der Brenz.

b. A szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, még akkor is, ha a szállítás külföldre történik.

c. Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolatból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvitára München vagy a törvényes joghatóság helye. Ez vonatkozik a csekkekből, váltókból és beszedési megbízásokból eredő követelésekre is.

d. Az ezzel ellentétes általános szerződési feltételek kifejezetten elutasításra kerülnek. Ezek csak akkor és annyiban érvényesek, ha és amennyiben legalább szöveges formában megállapodtunk velük.

e. Amennyiben a jelen szállítási és fizetési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ebben az esetben olyan rendelkezést kell alkalmazni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célhoz.

f. A nekünk küldendő értesítéseket vagy nyilatkozatokat legalább szöveges formában kell megtenni.