bg-country-switch bg-country-switch

Splošni nakupni pogoji družbe Paul Hartmann Adriatic d.o.o.

1. Področje uporabe

Ti splošni nakupni pogoji veljajo pri nakupu blaga s strani družbe Paul Hartmann Adriatic d.o.o. (v nadaljevanju: PHA) pri njenih dobaviteljih. Objavljeni so na spletni strani http://agb.hartmann.info/slovenia.php in se uporabljajo pri vseh naročilih blaga, ki jih poda PHA, razen če ni pri posamičnem naročilu izrecno pisno dogovorjeno drugače.

Splošni pogoji dobavitelja veljajo samo v primeru, če je to izrecno pisno dogovorjeno, sicer pa se uporabljajo ti splošni nakupni pogoji.

2. Naročanje

Naročila s strani PHA so veljavna samo, če so podana pisno in so podpisana s strani dveh predstavnikov PHA. Prejemnik naročila - dobavitelj mora pisno potrditi prejem naročila. Dobavitelj izjavlja, da je pripravljen izdati dobaviteljevo deklaracijo skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1207/2001 z dne 11. junija 2001, Popravkom uredbe Sveta (ES) št. 1207/2001 z dne 29. junija 2002, Uredbo Sveta (ES) št. 1617/2006 z dne 31. oktobra 2006 in Uredbo Sveta (ES) št. 75/2008 z dne 29. januarja 2008.

3. Spoštovanje rokov

Dobavitelj mora naročeno blago dobaviti v roku, navedenem na naročilu. Če nastopijo okoliščine, zaradi katerih lahko pride do zamude, mora dobavitelj to nemudoma sporočiti predstavnikoma PHA-ja, ki sta naročilo dala. Takšno obvestilo ne podaljša roka za dobavo. PHA ima pravico, da po prejemu takšnega obvestila o pričakovani zamudi naročilo prekliče. V takšnem primeru dobavitelj nima nobenih zahtevkov do PHA.

V kolikor PHA od pogodbe ne odstopi skladno s prejšnjim odstavkom in dobavitelj zamudi z dobavo naročenega blaga, je dobavitelj dolžan plačati PHA-ju pogodbeno kazen v znesku 0.1% od vrednosti naročila za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 8%. V kolikor PHA-ju nastane škoda zaradi zamude, ki je večja od zneska pogodbene kazni, ima PHA pravico od dobavitelja poleg pogodbene kazni zahtevati tudi razliko med zneskom pogodbene kazni in nastalo škodo. Terjatev PHA na plačilo pogodbene kazni oz. vračilo škode se pobota s terjatvijo, ki jo ima dobavitelj iz naslova dobavljenega blaga.

Če PHA v primeru zamude ne odstopi od pogodbe v skladu s to točko, dobavitelju postavi naknadni rok za izpolnitev. V kolikor dobavitelj tudi v naknadnem roku ne dobavi naročenega blaga, naročilo preneha in PHA do dobavitelja nima nobenih obveznosti več.

Delne dobave in dobave vnaprej so dopustne samo, če je to navedeno na naročilu.

4. Sprejem

PHA ni dolžan sprejeti naročenega blaga, če se po naročilu in pred predvideno dobavo pojavijo nepredvidljive okoliščine (kot, na primer, višja sila). Nemudoma po nastopu takih okoliščin PHA o tem obvesti dobavitelja in mu sporoči, ali podaljšuje rok za dobavo, ali pa da naročilo preklicuje. V takšnem primeru dobavitelj nima pravice zahtevati povračila škode, ki mu zaradi tega nastane.

PHA ima pravico, da po tem, ko poda naročilo, podaljša rok za dobavo, če pride do motenj v poslovanju PHA. V primeru takšnega podaljšanja roka je dobavitelj dolžan spoštovati na novo določen rok in zaradi podaljšanja takšnega roka nima pravice zoper PHA uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov. V kolikor PHA ne more sprejeti blaga tudi v novo določenem roku in pri tem ne ravna naklepno ali z veliko malomarnostjo naročilo preneha, dobavitelj pa nima pravice zahtevati povračila nobenih nadomestil od PHA zaradi prenehanja takšnega naročila.

5. Transportni dokumenti, rok za plačilo

Dobavitelj mora predložiti dobavnico za dobavljeno blago, ki vsebuje številko naročila PHA, označbo artikla, seznam dobavljenih (steriliziranih-) svežnjev, opis artiklov, dobavljene količine (v danih količinskih enotah), težo (bruto in neto) in podatke o embalaži.

Informacije o dobavitelju in ostale informacije morajo biti jasno vidne na paletah in embalaži.

Pri dobavah iz držav, ki niso članice EU, mora biti k dobavnici priložena kopija računa. Če je tako dogovorjeno, mora biti priložen certifikat o analizi izdelka oz. drug dogovorjen certifikat. Če so predmet dobave sterilni proizvodi, mora biti priložen certifikat oz. dokazilo o sterilnosti, tudi če to ni posebej zahtevano.

V kolikor med Republiko Slovenijo in državo izvora obstajajo kakršnikoli sporazumi o preferencialni obravnavi ali trgovinski sporazumi, mora biti dobavi priloženo potrdilo o poreklu.

Plačilni rok za dobavljeno blago je 60 dni od datuma dobave. V primeru plačila do deset dni po dobavi dobavitelj prizna 4 % popust, v primeru plačila med 11 in 30 dni po dobavi blaga dobavitelj prizna 2,2% popust, v primeru plačila v 60 dneh pa se račun plača v celoti – brez popusta.

PHA plačilni promet opravlja ob sredah. Zaradi tega se kot pravočasno plačilo šteje plačilo, opravljeno v sredo ki sledi po izteku 60 dnevnega roka od datuma dobave.

PHA ima pravico račun zavrniti, v kolikor ni izdan v skladu z naročilom oz. nima vseh zahtevanih podatkov, ta pravica PHA pa ni vezana na noben rok. V kolikor PHA zavrne račun, začne rok za plačilo teči od datuma prejema pravilnega računa tj. računa, ki ima vse zahtevane sestavine in je izdan v skladu z naročilom.

Rok za plačilo ne začne teči tudi v primeru, če dobavljenemu blagu ni priložena vsa zahtevana dokumentacija, če je blago dobavljena na drug naslov, kot je navedeno na naročilu ipd. V takšnem primeru začne rok za plačilo teči z dnem prejema popolnih dokumentov.

Če je blago dobavljeno pred rokom, določenim v naročilu, začne teči rok za plačilo na dan dobave.

Na računih dobavitelja mora biti obračunan DDV, če je dobavitelj zavezanec za DDV v skladu z veljavno zakonodajo. Dobavitelj je odgovoren PHA-ju v primeru predhodnega poslovanja z »missing traderjem« za vse stroške, ki bi jih PHA-ju v smislu 76.b. člena Zakona o davku na dodano vrednost naložila Davčna uprava Republike Slovenije ali drug organ. V kolikor bi bile iz tega naslova PHA-ju ali odgovornim osebam PHA-ja naložene kakršenkoli dajatve, jih bo dobavitelj povrnil PHA-ju.

6. Prevoz, plačilo dajatev in zavarovanje

Vse dobave morajo biti opravljene v skladu s pogoji, opredeljenimi v Incoterms 2000.

Dobava se opravi na kraj, naveden v naročilu. Riziko naključnega uničenja blaga preide na PHA z izročitvijo blaga PHA-ju.

7. Pakiranje

Za pakiranje dobavljenega blaga mora dobavitelj uporabljati materiale, ki jih je mogoče reciklirati, kar mora biti označeno z ustreznimi simboli. PHA je od dobavitelja upravičen zahtevati stroške, ki nastanejo z zavrženjem embalaže oz. materialov, v katerih je dobavljeno blago pakirano.

8. Kvaliteta in skladnost s pravili

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago izpolnjuje vse zahteve iz veljavnih predpisov, ki se nanašajo na dobavljeno blago. Z besedo »predpisi« so mišljena kakršnakoli pravila zakonodaje, evropska pravila, DIN-pravila, monografije farmakopeje, kakor tudi druga sprejeta tehnična pravila, zlasti specifikacije, dogovorjene z dobaviteljem.

Dobavitelj zagotavlja skladnost vsake dobave z navedenimi pravili in bo na zahtevo PHA predložil dodatno dokumentacijo za potrebne preverjanja skladnosti dobavljenega blaga z zahtevami iz predpisov.

Dobavitelj bo zagotavljal kontrolo kakovosti dobavljenega blaga ter izpolnjevanje najnovejših tehnoloških standardov v zvezi z dobavljenim blagom. Dobavitelj je PHA-ju na zahtevo PHA dolžan predložiti dokazila o kvaliteti dobavljenega blaga ter izpolnjevanju najnovejših tehnoloških standardov.

9. Zahtevki zaradi napak, odgovornost

PHA bo očitne napake na dobavljenem blagu sporočil dobavitelju najkasneje v roku 30 delovnih dni od prejema blaga, kar pomeni, da je dogovorjen daljši rok za grajanje napak, kot je predviden v veljavni zakonodaji.

Dobavitelj mora brezplačno zamenjati neustrezno blago in povrniti škodo PHA-ju, ki zaradi tega nastane, kar velja tudi v primeru, če gre za napake, ki niso ugotovljene ob prevzemu, ampak se ugotovijo šele tekom preverjanja, obdelovanja ali uporabe dobavljenega blaga.

S plačilom dobavljenega blaga se PHA ne odpoveduje zahtevkom, ki jih ima iz naslova napak na dobavljenem blagu, niti plačilo s strani PHA za dobavljeno blago ne pomeni, da na dobavljenem blagu ni napak.

Dobavitelj izjavlja, da dobavljeno blago ne krši nobenih pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb in da tretje osebe na dobavljenem blagu nimajo nobenih pravic.

V kolikor se v zvezi z dobavljenim blagom s strani tretjih oseb pojavijo kakršnikoli zahtevki zoper PHA se dobavitelj zavezuje, da bo PHA-ju povrnil vso nastalo škodo. Enako velja v primeru, če je potrebno dobavljeno blago preventivno umakniti iz prodaje.

Dobavitelj mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije vsa tveganja v zvezi z odgovornostjo za dobavljeno blago, vključno s tveganjem odpoklica blaga iz prometa in mora na zahtevo PHA predložiti dokazilo o takšnem zavarovanju.

10. Pripomočki, povezana z dobavljenim blagom

V kolikor PHA plača za pripomočke, povezane z dobavljenim blagom (na primer, držala, palete…), pridobi PHA na takšnih pripomočkih lastninsko pravico.

11. Pobot zahtevkov

PHA ima pravico pobotati vse terjatve, ki jih ima do dobavitelja s terjatvami, ki jih ima dobavitelj do PHA. Dobavitelj soglaša, da se terjatve med PHA in dobaviteljem pobotajo v največji možni meri.

12. Kraj dobave

Dobavitelj mora naročeno blago dobaviti na lokacijo, navedeno v naročilu blaga. Do izročitve blaga PHA-ju oz. osebi, ki jo določi PHA, dobavitelj nosi nevarnost naključnega uničenja dobavljenega blaga.

13. Ostala določila

Za razmerja med PHA in dobaviteljem se uporablja slovensko pravo. V primeru spora bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu, pri čemer se pravila slovenskega mednarodnega zasebnega prava ne uporabljajo.

Če je katerokoli določilo teh nabavnih pogojev neveljavno to ne vpliva na ostala določila. Neveljavno določilo se nadomesti s takšnim določilom, ki kar najbolj ustreza namenu teh splošnih nakupnih pogojev.

14. Otroško delo

PHA ne tolerira otroškega dela. Dobavitelj zagotavlja, da ne zaposluje otroških delavcev. Dobaviteljevi delavci morajo biti star najmanj 15 let oz. najmanj 14, če to dovoljeno v državi, v kateri deluje dobavitelj. V nobenem primeru dela za dobavitelja ne smejo opravljati osebe, ki niso dopolnile starosti, ko se zaključi obvezno izobraževanje.

PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o. • 1000 Ljubljana Slovenija