bg-country-switch bg-country-switch

Yasal Uyarı

Son güncelleme : 10 Ağustos 2016

Yasal bilgi ve feragat

PAUL HARTMANN Ltd. Sti.
Kozyatağı Mah.
Kaya Sultan Sk., Nanda Plaza,
No:83/1/A Kat:3
Kadıköy /İstanbul 34742
Türkiye

Telefon: +90-216-688 53 70
Faks: +90-216-688 53 75

E-Mail: turkiye@hartmann.info


İçerik Sorumluluğu
PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. web sitesinin içeriği büyük bir titizlikle hazırlanmıştır, ancak yine de içeriğin doğruluğu, tutarlılığı ve güncelliği konusunda hiçbir garanti verilmemekte olduğunu lütfen unutmayınız. Bir servis sağlayıcı olarak PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. yasalar nezdinde bu web sitesinde yer alan ve yalnızca kendisine ait içerikten sorumludur. PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının yasadışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir kontrol, denetim, araştırma, bilgi toplama ya da bilgi saklama sorumluluğu yoktur.

Yasalar nezdinde herhangi bir bilginin kaldırılması veya kullanımının engellenmesi gibi bir yükümlülüğümüz olmamakla birlikte, yasalara aykırı olduğu bilgisi kesin bir biçimde tarafımıza iletilen her türlü bilgi ile ilgili sorumluluğumuz bulunmaktadır ve bu tür durumlarda yasalara aykırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşan her türlü içerik derhal sitemizden kaldırılacaktır.
Sorumluluk
Bu web sitesinde sunulmakta olan içerikler ve eserler yardımcı kuruluşlar tarafından sağlanmakta olup Türk telif yasalarına tabidir. PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının sitede yayınlanan metinler, resimler, ses/video dosyaları ve diğer tüm bilgiler üzerindeki tüm hakları saklıdır. Web sitesinin tümünün ya da web sitesinin oluşturan içeriklerin herhangi bir yöntemle çoğaltılması, yeniden işlenmesi, kopyalanması, aktarılması ve bilgi işlem sistemlerinde depolanması PAUL HARTMANN Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İth. İhr. Ltd. Şti. firmasının yazılı izniyle mümkündür.

Bu web sitesinden ticari olmayan amaçlarla ve yalnızca kişisel kullanım için dosyalar indirilmesine ve kopyalanmasına izin verilmektedir. Sitede verilen herhangi bir içeriğin doğrudan site operatörü tarafından sağlanmadığı durumlarda üçüncü tarafların telif haklarının söz konusu olabileceği mutlaka dikkate alınmalıdır. Belli içeriklerde içeriğin üçüncü taraflara ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir telif hakkı ihlalini öğrenmeniz durumunda tarafımızı bilgilendirmenizi rica ederiz. Yasalara aykırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşan her türlü içerik derhal sitemizden kaldırılacaktır.

Link Uyarıları
Sitenin çeşitli yerlerinde başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, PAUL HARTMANN AG’nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez. Bu sitelerin içeriği için HARTMANN sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir.
Bu sitedeki linkler düzenli olarak kontrol edilir ve sorunlu linkler çıkartılır.

Veri Analizi
Bu websitesindeki veriler pazarlama ve şirket hizmetlerini geliştirmek amacıyla Google Analytics teknolojisiyle saklanır. Bu verilerde kullanıcıların bilgileri gizlenir ve internet ziyaretçisi olarak kayıt edilir. Dolayısıyla kişi bilgilerine detaylı ulaşılamaz ve bu bilgiler başka kişilere ulaştıralamaz. Bu veri toplama, istenilen zamanda sonlandırabilir.

PAUL HARTMANN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu, Paul Hartmann Tıbbi Ve Hijyenik Ürünler İthalat İhracat Ltd. Şti. (“Paul Hartmann”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Paul Hartmann tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Paul Hartmann tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde Paul Hartmann, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

2. KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi Paul Hartmann’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 2

3. Başvuru Yöntemi

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • • Noter vasıtasıyla,
  • • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge

ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. Nanda Plaza No:83/1/A Kadiköy/İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sok. Nanda Plaza No:83/1/A Kadiköy/İstanbul

“Güvenli eloktronik imza” ileimzalanarak Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP)

Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

paulhartmann@hs02.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle

Başvuru [İlgili kişi tarafından

veri sorumlusuna daha önce

bildirilen ve veri

sorumlusunun sisteminde

kayıtlı bulunan elektronik

posta adresini kullanmak

suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

dl-tr-ist-kvkk@hartmann.info

Paul Hartmann, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün

içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

    A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad

Soyad

Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)

Telefon

E Posta

İkamet veya İşyeri Adresi

B. Lütfen Paul Hartmann ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

􀀀 Ziyaretçi

􀀀 Müşteri

􀀀 İş ortağı

􀀀 Çalışan

􀀀 Çalışan adayı

􀀀 Eski Çalışan

􀀀 Diğer

:……………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….……………...…

………………………………………………

5. Talep Konusu

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Başvuru Sahibi

Adı Soyadı:

İmza (yazılı başvuru ise):