bg-country-switch

Veri Koruma Bildirimi

Son güncelleme: Şubat 2020

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti. (“Paul Hartmann”) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Paul Hartmann tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Ürünlerimizi kullanan siz değerli müşterilerimize (“Tüketiciler”) yara bakım destek hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Tüketicilerimize bu hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler şirketimiz tarafından Tüketicilerimizden veya Tüketicilerimizin rızası varsa Tüketicilerimize sağlık hizmeti veren sağlık personelinden veya ürünlerimizi satan firmalardan ürünlerimizin düzgün kullanımı konusunda onlara destek vermek amacıyla toplanmaktadır:

  1. Adınız, soyadınız,

  2. Semt bilginiz,

  3. Telefon numaranız,

  4. Beslenme alışkanlıklarınız,

  5. Daha önce bize danıştığınız konuyla ilgili bir hekime gidip gitmediğiniz,

  6. Kronik bir hastalığınızın olup olmadığı bilgisi,

  7. Kullandığınız ürünler,

  8. Yaranızın ne zaman meydana geldiği,

  9. Sağlık personeli mi, hasta yakını mı veya hasta mı olduğunuz bilgisi.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

  1. Size hitap edebilmek,

  2. Sizi size yakın bir bayimize veya eczanemize yönlendirebilmemiz,

  3. Bize tekrar ulaştığınızda bize daha önce verdiğiniz bilgileri görebilmek,

  4. Beslenme alışkanlıklarınızın yaranızın durumuna etkisini anlayabilmek,

  5. Hekiminizin görüşü ve tavsiyeleri doğrultusunda size yardımcı olabilmek,

  6. Hastalığınızın yaranızın iyileşme sürecine etkisini tespit edebilmek,

  7. Kullandığınız ürünler ile size önerebileceğimiz ürünlerin etkileşimini tespit edebilmek,

  8. Size vereceğimize bilgilere ilişkin kimi referans alacağımızın tespiti,

  9. Genel olarak size doğru ürün tavsiyesi yapabilmemiz ve size yaranızın iyileşme sürecini hızlandırıcı yardımcı bilgiler sağlayabilmemiz

   amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandıralacak ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde ve ancak gerektiği kadarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve veri alış verişi Whatsapp üzerinden gerçekleştiği için Whatsapp sunucularına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) Bir sene muhafaza edilmek üzere otomatik olan (telesekreter ses kaydı) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (bize WhatsApp yara bakım destek hattı ile ilettiğiniz bilgiler) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Paul Hartmann’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (paulhartmann@hs02.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti.

Adres:Kozyatağı Mah. Kayasultan Sk. Nanda Plaza No: 83/1/A Kadıköy/İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti. (“Paul Hartmann”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Paul Hartmann tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

  (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

  (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

  (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  (iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

  (v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

  edilme,

  ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

  Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri(ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde)kimlik bilgileri, iletişim bilgileri(ör. e-posta adresiniz);

  (i)faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (ii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, (iii) talep/şikayetlerin takibi, (iv) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (v) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (vi) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 2. Müşterilerimiz

  Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri(ör. sipariş bilgisi), finans bilgileri(ör. kredi ve risk bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri(ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

  (i)faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (ii) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (iii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, (iv) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, (v) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, (vi) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, (vii) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, (viii) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, (ix) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, (xi) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, (xii) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, (xiii) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (xiv) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, (x) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (xi) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 3. Potansiyel Müşterilerimiz

  Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

  (i)mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, (ii) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, (iii) fiziksel mekan güvenliğinin temini, (iv) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, (v) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

 4. Tedarikçi Çalışanımız

  Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri;

  (i)iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, (iii) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, (iv) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 5. Tedarikçi Yetkilimiz

  Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

  (i)iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, (ii) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, (iii) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, (iv) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, (v) yatırım süreçlerinin yürütülmesi, (vi) fiziksel mekan güvenliğinin temini, (vii) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, gibi fiziki yollarla veya iş yerinde bulunan bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Paul Hartmann tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

1. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

2. Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere, kargo şirketlerine, avukatlarımıza, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

3. Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

4. Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yurt yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Paul Hartmann olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Paul Hartmann’a ait https://www.hartmann.info/tr-tr/legal adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Paul Hartmann Tıbbi ve Hij. Ür. İth. Ltd. Şti.

Adres:Kozyatağı Mah. Kayasultan Sk. Nanda Plaza No: 83/1/A Kadıköy/İstanbul

İletişim Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında İletişim Formu Hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Paul Hartmann Tıbbi ve Hijyenik Ürünler İthalat İhracat Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.


İnternet sitemizdeki İletişim Formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz olan, adınız, soyadınız, şehir bilginiz, e-mail adresiniz, telefon numaranız ve bize kendi iradenizle yazmış olduğunuz mesaj içeriği, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve hukuki uyuşmazlıklarda ilgili uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yargı mercileriyle ve merkez şirketimizle entegre çalışılabilmesi amacıyla açık rızanıza dayanarak yurtdışında yerleşik Paul Hartmann AG şirketi sunucularına aktarılabilecektir.


KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Paul Hartmann’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.