To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Dofinansowanie PFRON na zakup produktów chłonnych dla osób z inkontynencją - HARTMANN Polska

PFRON
– dofinansowanie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne dla osób z inkontynencją

07.03.2022

Pacjenci korzystający z dofinansowania NFZ w zakresie zakupu produktów chłonnych dla osób z inkontynencją, mogą uzyskać również wsparcie ze środków PFRON. O dofinansowanie z tego źródła należy ubiegać się w MOPS lub PCPR albo złożyć wniosek online poprzez platformę SOW.

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

SOW – System Obsługi Wsparcia

Kto ma prawo do dofinansowania PFRON

Dofinansowanie na pieluchomajtki i inne produkty absorpcyjne dla osób z inkontynencją, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przysługuje pacjentom uprawnionym do korzystania z dofinansowania oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku osób z NTM i/lub NTS (nietrzymanie moczu i/lub nietrzymanie stolca) są to pacjenci wyszczególnieni w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie– w tabeli, w pozycji P100 oraz P101.

Warunkiem koniecznym w tym przypadku do ubiegania się o dofinansowanie dla niepełnosprawnych PFRON jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności i odpowiednio niskich dochodów. Miesięcznie może to być maksymalnie połowa przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (przypadająca na osobę w gospodarstwie domowym) lub 65% tego wynagrodzenia, jeśli ktoś żyje samotnie. Wysokość dochodu określa się, biorąc pod uwagę dane z kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym wnioskuje się o dofinansowanie PFRON

Co można zyskać dzięki dofinansowaniu PFRON

Uzyskując dofinansowanie dla niepełnosprawnych ze środków PFRON, otrzymuje się zwrot części kosztów poniesionych na zakup produktów chłonnych niezbędnych przy inkontynencji (podkłady jednorazowe, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne, pieluchomajtki), które objęte są również dofinansowaniem NFZ (szczegóły w wyżej wspomnianym rozporządzeniu, w pozycji P100 i P101).

Dofinansowanie PFRON, na jakie można liczyć w tej sytuacji, to maksymalnie 100% udziału własnego pacjenta w limicie ceny NFZ lub do 150% sumy limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeśli udział jest wymagany, a cena zakupu przewyższa ustalony limit. Aby uzmysłowić sobie, o jakie rzędy kwot chodzi, warto odwołać się do obowiązujących obecne zasad refundacji NFZ.

Otóż pacjent z inkontynencją ma prawo do 90 sztuk refundowanych produktów chłonnych w miesiącu. Limit finansowania ze środków publicznych wynosi 70%, pozostałe 30% to udział własny pacjenta. Limit na każdą sztukę produktu chłonnego to 2,30 zł (majtek chłonnych z chłonnością min. 1400 g oraz pieluchomajtek z chłonnością min. 2500 g), 1,70 zł (majtek chłonnych z chłonnością min. 1000 go raz pieluch anatomicznych i pieluchomajtek z chłonności a min. 1400 g) oraz 1 zł (dla pieluchomajtek lub zamienników z chłonnością min. 450g). W przypadku pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie obowiązują limity ilościowe produktów przysługujących w jednym miesiącu. Liczbę sztuk pieluchomajtek (lub innych artykułów absorpcyjnych z katalogu produktów objętych refundacją) wpisuje na zleceniu osoba uprawniona do jego wystawiania, nadając jednocześnie dodatkowe uprawnienia (47 ZN lub 47 ZND). Warto przy tym pamiętać, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medycznemoże być wystawione na maksymalnie 12 miesięcy, natomiast zrealizowane może być minimalnie na miesiąc, a maksymalnie na 6 miesięcy.

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie PFRON

O dofinansowanie dla niepełnosprawnych na produkty chłonne, czy raczej o zwrot poniesionych już kosztów na zakup takich produktów, można wnioskować w lokalnych placówkach MOPS lub PCPR, właściwych dla miejsca zamieszkania pacjenta. Wzory wniosków do wypełnienia mogą się różnić zależnie od województwa.

Jeśli ktoś nie chce lub nie może załatwić tej sprawy osobiście, ma do wyboru także opcję internetową. Należy w tym celu mieć swój profil zaufany lub podpis elektroniczny, zarejestrować się na platformie https://sow.pfron.org.pl/ i tam wnioskować o dofinansowanie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne.

Trzeba pamiętać, że do wniosku dołącza się kilka obowiązkowych dokumentów (kserokopie lub skany). Są to: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagane strony zlecenia na zaopatrzenie w produkty chłonne z refundacją NFZ oraz faktura zakupu refundowanych środków chłonnych.

Kiedy ubiegać się o dofinansowanie PFRON

Refundacja wkładu własnego na zakup produktów chłonnych (pochodząca ze środków PFRON) może obejmować tylko te wydatki, które pacjent poniósł w danym roku lub w roku poprzedzającym składanie wniosku. Starsze zakupy nie są brane pod uwagę, najlepiej więc nie zwlekać za bardzo z wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto, w przeciwieństwie do NFZ, w PFRON obowiązuje zasada – do wyczerpania środków. Może zdarzyć się więc, że nawet prawidłowo wypełniony i złożony wniosek z tego powodu zostanie odrzucony. W takim przypadku należy w kolejnym terminie wystąpić z nowym wnioskiem. Są one przyjmowane przez cały rok. Można zatem ubiegać się o dofinansowanie nawet co miesiąc – wraz z każdym otrzymanym (i zrealizowanym) zleceniem na zaopatrzenie w refundowane z NFZ produkty chłonne.

Jak wykorzystać dofinansowanie PFRON

Osoby z niepełnosprawnościami, które uprawnione są do korzystania z refundacji NFZ nie tylko w zakresie produktów chłonnych niezbędnych przy inkontynencji, ale także w ramach zakupu innych produktów (jak na przykład przedmioty ortopedyczne) mogą, korzystając z tej samej ścieżki, również uzyskać z PFRON zwrot wkładu własnego wydanego (przeznaczonego) na te przedmioty.