bg-country-switch

Zmiany dla systemu refundacji produktów chłonnych - ważne od stycznia 2020 r.

17.12.2019

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dn. 16 maja 2019 r. wprowadza zmiany obejmujące system weryfikacji i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które obejmą m.in. produkty chłonne. Ta zmiana spowoduje :

  • wprowadzenie nowego wzoru (druku) zlecenia - od nowego roku lekarze i uprawnione pielęgniarki będą wystawiać zlecenia na nowym druku, który będzie obowiązywał w wersji elektronicznej, następnie będzie musiał być oddrukowany dla pacjenta.
  • dzięki nowym zmianom nie będzie wymagana wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia oraz otrzymania karty rocznego zaopatrzenia.

Wyjątek: jeżeli przychodnia medyczna nie przekaże oddrukowanej, nowej wersji zlecenia to będzie konieczna wizyta w oddziale NFZ w celu weryfikacji i jego potwierdzenia.

wykres NFZ

Nowy sposób potwierdzania zleceń refundacyjnych dla produktów chłonnych

KROK 1 – Wizyta u lekarza

Pacjent udaje się do osoby uprawnionej w celu wystawienia zlecenia w wersji elektronicznej i potwierdzenia za pomocą platformy eZWM udostępnionej przez NFZ. Następnie wystawione zlecenie drukowane jest przez osobę uprawnioną lub przychodnie medyczną, potwierdzane pieczątką i podpisem lekarza lub w przypadku kontynuacji uprawnionej pielęgniarki. 

Wyjątek: W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych funduszu, weryfikacja zlecenia i potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej są realizowane w wybranym przez pacjenta Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wizyta u lekarza

KROK 2 – Wizyta u realizatora

Pacjent udaje się ze zleceniem do realizatora - apteki lub sklepu medycznego ( w celu zrealizowania wniosku i pobrania produktów chłonnych). Realizator na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz numeru PESEL pacjenta lub daty urodzenia pobiera zlecenie w systemie eZWM do realizacji, dokonuje potwierdzenia realizacji drogą online w systemie. Osoba realizująca zlecenie, zobowiązana jest do wydrukowania i archiwizacji zlecenia, które musi zawierać podpis osoby realizującej i odbierającej. Zlecenie od lekarza zostaje w punkcie realizacji, gdzie prowadzi się jego archiwizację. 

W przypadku zlecenia dłuższego niż 1 miesiąc, pacjent ma prawo dokonać częściowej realizacji produktów chłonnych, obejmującej okresy nie krótsze niż 1 miesiąc, nie dłuższe niż 6 miesięcy. Aby tak się stało, pacjent nie wraca po kolejne zlecenie do przychodni, lecz udaje się do tego samego punktu realizacji, w którym została zrealizowana pierwsza część wystawionego zlecenia. Konieczne jest wówczas podanie numeru pierwotnie wystawionego zlecenia oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.

Wizyta u realizatora

Okresy ważności nowych zleceń

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym produkty chłonne takie jak pieluchomajtki, majtki chłonne, anatomiczne wkłady chłonne, podkłady chłonne: 

  • będą  wystawiane na okres nie dłuższy niż 12  kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.
  • przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia. 

W przypadku, gdy weryfikacja zlecenia odbywa się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych funduszu, będą  wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia. 


Numery infolinii