bg-country-switch bg-country-switch

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Last update: August 11th, 2020

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 140
16674 Γλυφάδα – Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-8986630
Φαξ: +49-7321-36-3636
E-Mail: info@gr.hartmann.info

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):
EXECUTIVE DPO SERVICES
Στουρνάρη 51
10432 – Αθήνα
210-3645691
E-Mail: dpo@samartzislaw.gr
Νομική Βάση Επεξεργασίας & Σκοποί Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και του εθνικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137).

Οι μετοχές της PAUL HARTMANN Hellas A.E. είναι ονομαστικές με ονομαστική αξία, καταχωρούνται δε στο ειδικό βιβλίο μετοχών της εταιρείας, όπως ρητά ορίζει ο εθνικός νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Στις μετοχές (μετοχικούς τίτλους) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μετόχου, ενώ στο ειδικό βιβλίο μετόχων αναγράφονται το ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, διεύθυνση/ έδρα, επάγγελμα και εθνικότητα κάθε μετόχου. Ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην εταιρεία τις εν λόγω πληροφορίες.

Τα προαναφερθέντα δεδομένα σας ενδέχεται να επεξεργαστούν από την Εταιρία μας και για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων, όπως κανονιστικές απαιτήσεις, εμπορικό ή φορολογικό δίκαιο, συμμετοχή Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για κάποιον νέο σκοπό που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά, ανά περίπτωση και βάση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, και από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συνεργασία, όπως π.χ. δικηγορικό γραφείο, από δημόσιες Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, όπως π.χ. ΓΕΜΗ, από Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ελεγκτές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με εξωτερικούς και εσωτερικού κανονισμούς ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ωστόσο, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα μόνον για το σκοπό της παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και έχοντας δεσμευθεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας.

Κατ’ εξαίρεση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή δυνάμει απόφασης ή παραγγελίας δικαστικής αρχής.

4. Recipients or categories of recipients of your personal data

As a matter of principle, we only process your personal data within the company. Within our company, those internal departments or organisational units receive your personal data insofar as they require it to fulfil the purpose and within the scope of processing. Internal data recipients are obliged to use your personal data only to the aforementioned extent.

If we transfer your personal data to other persons, companies or other third parties (such as authorities for the fulfilment of legal notification obligations) or grant them other access to the personal data, this will only be done on the basis of a legal permission. If we commission third parties with the processing of personal data on the basis of a so-called "data processing agreement" (e.g. for the maintenance of the share register, for the dispatch of invitation documents or for the implementation of a virtual Annual General Meeting) and thereby secure for ourselves, among other things, the necessary powers of influence or control with regard to the processing and use of the personal data, this is done on the basis of Art. 28 GDPR. Contractors will therefore only act in accordance with our instructions. We remain responsible to you for the lawfulness of the data processing.

Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων (Αποθήκευση)
Τα δεδομένα αυτά τηρούνται από την Εταιρία μας μόνον για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού συλλογής σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία και έπειτα καταστρέφονται ή ανωνυμοποιούνται.
6. Processing your personal data in a third country

The processing of your personal data only takes place on the territory of the Federal Republic of Germany or in another member state of the European Union or in another state party to the Agreement on the European Economic Area. However, if processing - and thus at the same time transfer - of your personal data to third countries (e.g. USA) is necessary, in particular in connection with the involvement of service providers in the context of processing personal data on behalf, we will ensure that the specific legal requirements for such processing operations are met and thus that an adequate level of data protection prevails in the respective third country. This includes, in particular, checking whether the European Commission has decided that an adequate level of protection exists in a third country (cf. Art. 45 of the GDPR) or whether suitable or adequate safeguards (e.g. standard data protection clauses) are in place and the enforcement of your rights is guaranteed as well as whether sufficient technical and organisational measures are in place to protect your personal data.

Information about the appropriate or adequate safeguards, and how and where to obtain a copy of them, is available on request from Data Protection via the contact channels set out in this Privacy Notice.

Δικαιώματα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχουμε σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία μας καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.

Ως εκ τούτου, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και δη με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691 & e- mail: dpo@samartzislaw.gr) για να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά σας (άρθρα 15-22 ), όπως, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στα δεδομένα σας (προκειμένου να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας και για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων σας, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.

Επιπροσθέτως, αν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρία μας με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με απλή δήλωση ανάκλησης (dpo@samartzislaw.gr, 210-3645691, Στουρνάρη 51, Αθήνα), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας μας.

Τέλος, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενημερώσετε απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας μας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).

8. Scope of your obligations to provide us with your personal data
You only need to provide the personal data that is required for the establishment, execution and termination of the shareholder relationship with you or that we generally require for this purpose or that we are legally obliged to collect. If we request additional personal data from you, the information you provide is always voluntary.
9. Automated decision-making in individual cases (including profiling)
We do not use any purely automated decision-making processes in accordance with Art. 22 GDPR. If we do use such a procedure in individual cases in the future, we will inform you separately if this is required by law.