bg-country-switch bg-country-switch

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Last update: August 11th, 2020

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 140
16674 Γλυφάδα – Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-8986630
Φαξ: +49-7321-36-3636
E-Mail: info@gr.hartmann.info

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):

EXECUTIVE DPO SERVICES
Στουρνάρη 51
10432 – Αθήνα
210-3645691
E-Mail: dpo@samartzislaw.gr


2. Πεδίο εφαρμογής/ Αρχές Επεξεργασίας

Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση σε όσους επιθυμούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην Εταιρία σχετικά με τη διατήρηση των Προσωπικών τους Δεδομένων, ήτοι για πόσο καιρό θα τηρήσει τα βιογραφικά τους σημειώματα, με ποιον τρόπο και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους όσοι αποστέλλουν είτε ηλεκτρονικά είτε σε έγχαρτη μορφή το βιογραφικό τους σημείωμα στην Εταιρία μας απευθείας ή μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών που συλλέγουν βιογραφικά σημειώματα που οι ενδιαφερόμενοι τοποθετούν στη Βάση Δεδομένων Βιογραφικών της ιστοσελίδας τους.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και του εθνικού νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137).

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρία συνήθως συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μέσω αιτήσεων- βιογραφικών, που υποβάλλονται σ’ αυτήν είτε απευθείας, είτε μέσω εξειδικευμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού.

Ειδικότερα, στο στάδιο υποβολής αίτησης ενός υποψηφίου προς την Εταιρία μας για πρόσληψή, ενδέχεται να συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 3. Διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εάν πρόκειται για αλλοδαπό)
 4. Τηλέφωνα επικοινωνίας
 5. Ονοματεπώνυμο πατρός
 6. Ονοματεπώνυμο μητρός
 7. Ονοματεπώνυμο και επάγγελμα συζύγου
 8. Πρόσφατη φωτογραφία
 9. Φύλο
 10. Εθνικότητα
 11. Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αστυνομικό Τμήμα και ημερομηνία έκδοσης ή Αριθμό Διαβατηρίου και άδειας εργασίας, Αριθμό άδειας παραμονής ή άδειας διαμονής (για αλλοδαπούς υπηκόους) ή Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
 12. Στοιχεία Εκπαίδευσης-κατάρτισης
 13. Στοιχεία Γενικής εκπαίδευσης-τεχνικής εκπαίδευσης
 14. Γνώσεις πληροφορικής
 15. Γνώσεις ξένων γλωσσών
 16. Στοιχεία προϋπηρεσίας
 17. Συστάσεις από προϋπηρεσία
 18. Βιογραφικό Σημείωμα που συνοδεύει την αίτηση για εργασία
4. Όροι διαχείρισης βιογραφικών σημειωμάτων (παραλήπτες)

Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και θα καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρία που έχουν δεσμευτεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας, με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεσμεύεται ότι σε κάθε είδους διαβίβαση θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου τα δεδομένα που διαβιβάζονται προς τρίτους να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.


5. Αποθήκευση

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την Εταιρία μόλις διαπιστωθεί ότι δε θα γίνει προσφορά εργασίας ή ότι αυτή (προσφορά εργασίας) δε γίνεται αποδεκτή από εσάς και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την αποστολή / λήψη του βιογραφικού. Αν η διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της θέσης εργασίας δεν έχει ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν διάστημα των έξι μηνών, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε εκ νέου στην εταιρία τη Συγκατάθεσή σας για την διατήρηση του βιογραφικού σας εωσότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και κάλυψης της θέσης αυτής.

Αν το βιογραφικό σας περιέχει πληροφορίες που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας κλπ ή παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτα πρόσωπα χωρίς την επισύναψη σχετικής εξουσιοδότησης των τελευταίων, η Εταιρία θα διαγράψει αμέσως το βιογραφικό σας.

6. Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διαβίβαση δεδομένων προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό απαιτείται για να ληφθεί απόφαση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας (π.χ. αν η αίτησή σας διαβιβαστεί σε θυγατρική που βρίσκεται σε τρίτη χώρα).
7. Δικαιώματα

Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχουμε σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία μας καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.

Ως εκ τούτου, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και δη με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691 & e- mail: dpo@samartzislaw.gr) για να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά σας (άρθρα 15-22 ), όπως, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στα δεδομένα σας (προκειμένου να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας και για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων σας, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.

Επιπροσθέτως, αν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων σας από την Εταιρία μας με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με απλή δήλωση ανάκλησης (dpo@samartzislaw.gr, 210-3645691, Στουρνάρη 51, Αθήνα), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας μας.

Τέλος, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενημερώσετε απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας μας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).


8. Υποχρέωση Παροχής μόνο των αναγκαίων Δεδομένων
Απαιτείται να μας παρέχετε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για να ληφθεί η απόφαση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ή τα οποία έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε. Αν σας ζητήσουμε πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για τον εθελοντικό χαρακτήρα της υποβολής πληροφοριών.
9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις (περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ)
Δεν χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του GDPR. Εντούτοις, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.