Cutasept® G

Farebná dezinfekcia kože pre predoperačnú a pooperačnú aplikáciu.
  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

  • pôsobí rýchlo s dobrým a dlho trvajúcim účinkom
  • sfarbený pre označenie dezinfikovanej oblasti
  • vynikajúca znášanlivosť s pokožkou

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Veľmi horľavá kvapalina a pary.  Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Cutasept® G

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

flaša

Informácie o produktoch 1000 ml
číslo výrobku
9811341
Obsah
1 Piece of 1 l
EAN
4031678053681
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678053698

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9811351
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678053704
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678053704
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
flaša
1000 ml
číslo výrobku 9811341
1 Piece of 1 l 1 kartón of 10 Pieces 4031678053681 4031678053698
kanister
5 l
číslo výrobku 9811351
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678053704 4031678053704

Použitie

Cutasept® G sa používá v chirurgickej oblasti: pre predoperačnú dezinfekciu kože a pre označenie dezinfikovanej oblasti. Pre dezinfekciu pred injekciami a punkciami.