Cutasept® F

Bezfarebný dezinfekčný prípravok na kožu pre nemocnice a na primárnu zdravotnú starostlivosť.

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

  • pôsobí rýchlo a komplexne
  • vynikajúcu znášanlivosť s pokožkou
  • obzvlášť ekonomický vďaka aplikačným pomôckam

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Veľmi horľavá kvapalina a pary.  Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Cutasept® F

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

ambulantné balenie

Informácie o produktoch 50 ml
číslo výrobku
9812251
Obsah
1 Piece of 50 ml
EAN
4031678057030
Obsah
1 kartón of 50 Pieces
EAN
4031678057627

flaša

Informácie o produktoch 250 ml
číslo výrobku
9811301
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
4031678053636
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678053643
Informácie o produktoch 1000 ml
číslo výrobku
9811321
Obsah
1 Piece of 1 l
EAN
4031678053650
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678053667

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9811331
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678053674
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678053674
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
ambulantné balenie
50 ml
číslo výrobku 9812251
1 Piece of 50 ml 1 kartón of 50 Pieces 4031678057030 4031678057627
flaša
250 ml
číslo výrobku 9811301
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 20 Pieces 4031678053636 4031678053643
1000 ml
číslo výrobku 9811321
1 Piece of 1 l 1 kartón of 10 Pieces 4031678053650 4031678053667
kanister
5 l
číslo výrobku 9811331
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678053674 4031678053674

Použitie

Cutasept® F sa používá pred injekciami, odbermi krvi, punkciami a malými chirurfickými zákrokmi a katatrizáciou, rovnako ako pri ošetrovaní menších poranení. Pre predoperačnú a pooperačnú dezinfekciu chirurgického poľa.