Bacillol® 30 Foam

Prípravok na dezinfekciu povrchov, s nízkym obsahom alkoholu pripravený k okamžitému použitiu ako dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych prostriedkov, vyrobených z citlivých materiálov. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

  •  roztok pripravený k okamžitému použitiu so širokým spektrom účinnosti
  • obzvlášť účinný a šetrný najmä na citlivé neinvazívne zdravotnícke prostriedky, displeje, klávesnice, mobilné telefóny, tablety
  • používa sa ako pena v spreji, môže sa používať bez rukavíc a to bez obáv z poškodenia pokožky
  • vhodný na materiály, akými sú makrolon, plexisklo, polysulfón
  • bez aldehydov, farbív a parfumácie
  • dermatologicky testované.

Pozor. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Bacillol® 30 Foam

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9811272
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678054503
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678054503

flaša s penovačom

Informácie o produktoch 750 ml
číslo výrobku
9813072
Obsah
1 Piece of 750 ml
EAN
4031678061976
Obsah
1 kartón of 8 Pieces
EAN
4031678061983
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
kanister
5 l
číslo výrobku 9811272
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678054503 4031678054503
flaša s penovačom
750 ml
číslo výrobku 9813072
1 Piece of 750 ml 1 kartón of 8 Pieces 4031678061976 4031678061983

Použitie

Bacillol ® 30 Foam je najmä vhodný na rýchlu dezinfekciu povrchov z citlivých materiálov, ako sú zdravotnícke pomôcky a vybavenie, citlivé syntetické povrchy ako sú syntetická koža, pracovnej plochy na klinikách, oblasti ťažko prístupné, ako sú displeje, monitory, klávesnice, ovládacie panely. Môžeme použiť aj špeciálne vyvinutý napeňovač.