Mikrobac® forte

Dezinfekčný prípravok bez obsahu aldehydov na šetrnú dezinfekciu plôch a povrchov.
  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

  • široké spektrum účinnosti
  • dobrý čistiaci účinok
  • veľmi dobrá materiálová znášanlivosť
  • vhodný aj na dezinfekciu priestorov určených na spracovanie potravín.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5). Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.  Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

 


Mikrobac® forte

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

1 bal. x 250 ks.

Informácie o produktoch 20 ml
číslo výrobku
8956653
Obsah
1 Piece of 1 balenie
EAN
4049500185431

sáčok

Informácie o produktoch 20 ml sáčok
číslo výrobku
9804342
Obsah
1 kartón of 250 x 20 ml
EAN
4031678038534
Obsah
1 kartón of 1 kartón
EAN
4031678038534

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9804354
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678036950
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678036950
Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9811795
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678053711
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678053711
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
1 bal. x 250 ks.
20 ml
číslo výrobku 8956653
1 Piece of 1 balenie 4049500185431
sáčok
20 ml sáčok
číslo výrobku 9804342
1 kartón of 250 x 20 ml 1 kartón of 1 kartón 4031678038534 4031678038534
kanister
5 l
číslo výrobku 9804354
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678036950 4031678036950
5 l
číslo výrobku 9811795
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678053711 4031678053711

Použitie

Mikrobac forte je vhodný pre každodennú dezinfenkčnú očistu všetkých vodeodolných povrchov v oblastiach, kde je preferovaná dezinfekcia bez parfumácie.

Dokumenty