Kohrsolin® FF

Dezinfekčný prípravok bez obsahu formaldehydu so širokým spektrom účinnosti.
  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

Kohrsolin FF Group
  • dobrá materiálová kompatibilita
  • dobré čistiace vlastnosti
  • nezanecháva rezíduá

Nebezpečenstvo. Obsahuje: glutarál (CAS: 111-30-8). Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Kohrsolin® FF

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9804313
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678036936
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678036936
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
kanister
5 l
číslo výrobku 9804313
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678036936 4031678036936

Použitie

Kohrsolin FF je vhodný pre profylaktické očistu a dezinfekcia všetkých povrchov. Je tiež vhodný pre cielené dezinfekčné opatrenia vyžadujúce rozšírené spektrum pôsobnosti (napr. virucidné aktivita)