Bodedex® forte

Samočistiaci prostriedok na nástroje – patentovaný systém

  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

  • Veľká čistiaca sila.
  • Rozpúšťa zvyšky röntgenovej kontrastnej látky, rozpúšťa biofilmy.
  • Vysoká kompatibilita.
  • Je možné použiť v ultrazvukových kúpeľoch.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), Alcohols, C12-14 ethoxylated (CAS: 68439-50-9) [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. EUH208 Obsahuje: reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (CAS: 55965-84-9), formaldehyd (CAS: 50-00-0). Môže vyvolať alergickú reakciu.

 


Bodedex® forte

fľaša

Informácie o produktoch 2 l
číslo výrobku
9802445
Obsah
1 Piece of 2 l
EAN
4031678016471
Obsah
1 kartón of 4 Pieces
EAN
4031678016488

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9802503
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678016518
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678016518
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
fľaša
2 l
číslo výrobku 9802445
1 Piece of 2 l 1 kartón of 4 Pieces 4031678016471 4031678016488
kanister
5 l
číslo výrobku 9802503
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678016518 4031678016518

Použitie

Bodedex ® forte je moderný samočistiaci prípravok na nástroje a je vhodný predovšetkým pre termolabilné aj termostabilné lekárske inštrumenty a laboratórne zariadenia. Výhodou tohto inovatívneho prípravku je dôkladné, ale zároveň jemné odstraňovanie biologických znečistení, zvyškov krvi, proteínov, sekrétov, tukov, biofilmu a röntgenových kontrastných látok.

Dokumenty

ECDOC_100394355.pdf

DoC_MDR_Korsolex Endo-Cleaner