Refundácia nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania

Pokiaľ ste sa rozhodli zmeniť svoju profesiu a stať sa opatrovateľom, musíte absolvovať v niektorom z certifikovaných zariadení rekvalifikačný kurz.

Rekvalifikačný kurz trvá približne 220 hodín a stojí od 170 – 350 eur. Pokiaľ sa rozhodnete absolvovať tento kurz ako fyzická osoba a kurz vám nehradí Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, môžete požiadať Nadačný fond HARTMANN o refundáciu nákladov spojených s absolvovaním rekvalifikácie.

Program je určený pre ľudí, ktorí sa rozhodnú vykonávať povolanie opatrovateľa a potrebujú absolvovať akreditovaný kurz opatrovania. Chceme pomôcť tým, ktorí majú záujem stať sa opatrovateľkou/opatrovateľom v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz.

Program nie je určený pre uchádzačov, ktorí získajú príspevok na rekvalifikačný kurz prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Program nie je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi v zahraničí.

Kritériá a podmienky čerpania refundačného príspevku

 • rozhodujúcim kritériom je MOTIVÁCIA žiadateľa vykonávať prácu opatrovateľky/opatrovateľa, ktorú popíše v motivačnom liste
 • prvá grantová výzva je určená len pre žiadateľov z celého Slovenska
 • prednostne podporíme žiadateľov, ktorí už pracujú, alebo majú dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku
 • kurz opatrovania je potrebné absolvovať v jednom z akreditovaných vzdelávacích centier podľa výberu uchádzača
 • žiadateľ bude vykonávať prácu opatrovateľky/opatrovateľa na Slovensku
 • podmienkou je vek nad 18 rokov a štátna príslušnosť SR
 • žiadateľ absolvuje kurz opatrovania do 9 mesiacov od schválenia príspevku z Nadačného fondu HARTMANN a jeho absolvovanie vydokladuje certifikátom
 • realizáciu kurzu bude potrebné naplánovať v období od júla 2021 do apríla 2022
 • v prípade, ak bude Vaša žiadosť schválená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu, pri ktorej je Nadačný fond HARTMANN zriadený zmluvu, na základe ktorej Vám poskytneme finančný príspevok nasledovne:
  • prvá splátka finančného príspevku bude úspešným žiadateľom poukázaná na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku
  • druhá splátku príspevku vo výške 50 % bude poskytnutá po skončení kurzu a predložení certifikátu o jeho absolvovaní
  • podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu, finančné zdokladovanie absolvovaného kurzu a certifikát o absolvovanom kurze

Účel využitia poskytnutých finančných prostriedkov

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 9 100 €.

Maximálna suma na podporu jednej žiadosti je 300 €.

Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na: absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu 220 hodín v niektorom z akreditovaných vzdelávacích centier na Slovensku.

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na: iné vzdelávacie kurzy a iné výdavky spojené s prácou opatrovateľky/opatrovateľa. Financie nie sú určené na kurzy opatrovania detí.

Online žiadosť na získanie refundačného príspevku

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke: www.nadaciacpf.egrant.sk.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 16. 6. 2021 do 24.00 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Na webovej stránke: www.nadaciacpf.egrant.sk vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 1. Informácie o predkladateľovi žiadosti: meno a priezvisko, adresa, telefón a email, dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu v tvare IBAN, SWIFT kód banky.
 2. Opis žiadosti: žiadateľ popíše situáciu, dôvod prečo žiada o príspevok, prečo sa rozhodol vykonávať prácu opatrovateľa, či má prax a skúsenosti v tejto oblasti, prípadne dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb. Uvedie, v ktorej vzdelávacej inštitúcii plánuje absolvovať rekvalifikačný kurz opatrovania a kde bude prácu opatrovateľa vykonávať.
 3. Časový harmonogram: uvedie plánovaný termín začiatku a ukončenia realizácie kurzu.
 4. Rozpočet: žiadateľ uvedie konkrétny kurz opatrovateľa, ktorý plánuje absolvovať, cenu za tento kurz a požadovanú sumu od Nadačného fondu HARTMANN.
 5. Čestné prehlásenie: žiadateľa o tom, že situácia je pravdivo popísaná a údaje v žiadosti sú pravdivé.
 6. Podpis: súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa.

Povinné prílohy:

 • motivačný list
 • doklad o bankovom účte (fotokópia kartičky, alebo hlavička výpisu či zmluvy - netreba notársky overenú kópiu)

Nepovinné prílohy:

 • zmluva o budúcej pracovnej zmluve v niektorom zo zariadení sociálnych služieb
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru do niektorého zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku
 • referencie, odporúčania pre výkon práce opatrovateľa

Časový harmonogram

 • grantový program je vyhlásený dňa 12. 5. 2021
 • uzávierka predkladania žiadostí je dňa 16. 6. 2021 do 24:00 hod.
 • výsledky grantového programu a zoznam podporených žiadateľov budú uverejnené dňa 25. 6. 2021
 • realizáciu kurzov uvedených v žiadosti je potrebné naplánovať na obdobie od 1. 7. 2021 – 30. 4. 2022
 • dokladovanie absolvovania kurzu – doručenie kópie certifikátu, účtovného dokladu za kurz a krátkej správy zo strany žiadateľa do 31. 5. 2022

Finančný príspevok bude úspešným žiadateľom poukázaný na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku.

Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu, finančné zdokladovanie absolvovaného kurzu a certifikát o absolvovanom kurze.

V prípade, že žiadateľ nevyužije príspevok na akreditovaný kurz opatrovania do apríla 2022 a nezdokladuje jeho absolvovanie certifikátom, bude požiadaný o vrátenie príspevku v plnej výške.