bg-country-switch

Ochrona danych

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada, 2019r.

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o. o. niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą Ci informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać.” PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o. o. wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które nam dostarczyłeś i tylko w tym celu w jakim skontaktowałeś się z nami. Dla „PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o. o. jest niezwykle ważne Twoje zaufanie co do ochrony powierzonych nam Twoich danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, NIP: 7310004993, REGON: 471042226, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000151009 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 15.000.000,00 zł.

Inspektor ochrony danych

IOD dla Paul Hartmann AG jest: Henry M. Hanau, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim Niemcy, mail: datenschutz@hartmann.info. Kontakt z IOD jest również możliwy w j. polskim na następujące dane kontaktowe: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, mail:RODO@hartmann.info, tel.: 42 225-22-89.

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień, tj. obsługa, w wyniku skorzystania przez Panią/Pana z formularza kontaktowego;
  2. w przypadku dostarczania informacji handlowej (newsletter) celem przetwarzania jest przekazywanie Pani/Panu
    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Pani/Panu treści gromadzonych w serwisie;
  3. w celu realizacji zamówienia złożonego przez Pana/Panią;
  4. w celu wykonania usług kontraktowych;
  5. w celu przekazania danych adresowych firmom logistycznym w celu dostawy i odbioru towaru.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione osoby zatrudnione przez Administratora, zarówno na postawie umowy o pracę jak i innych, podmioty świadczące usługi IT, Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Paul Hartmann AG. Dane osobowe mogą być udostępnione także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji usługi wskazanej w „Celu przetwarzania danych”
w pkt 1 i 2, z tym że okres przetwarzania danych osobowych w przypadku pkt 2 trwa do czasu cofnięcia wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Prawa Jednostki

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy lub dobrowolnie podanych.

Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 606-950-000, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie dotyczy.