• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

35804

Hydrosorb®

29295
Το επίθεμα γέλης είναι αυτοστερεούμενο, αλλά για τη μόνιμη στερέωσή του συνιστάται η πρόσθετη χρήση υποαλλεργικών εμπλάστρων ή επιδέσμων στερέωσης.

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος
9008531
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267458
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267465
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
9008541
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267472
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267489
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 200 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500832793
Πληροφορίες προϊόντων 20 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος
9008551
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267496
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267502
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
5 x 7,5 cm
Κωδικός προϊόντος 9008531
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά 4049500267458 4049500267465
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 9008541
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 200 Κουτιά 4049500267472 4049500267489 4049500832793
20 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος 9008551
1 Συσκευασία είναι 3 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 160 Κουτιά 4049500267496 4049500267502

48127

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 4,5 x 6,5 cm (IM 2,5 x 3,8 cm)
Κωδικός προϊόντος
9007021
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267106
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267113
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12,5 x 12,5 cm (IM 8 x 8 cm)
Κωδικός προϊόντος
9007231
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500267373
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267380
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 200 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9007061
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500267120
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500267137
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
4,5 x 6,5 cm (IM 2,5 x 3,8 cm)
Κωδικός προϊόντος 9007021
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά 4049500267106 4049500267113
12,5 x 12,5 cm (IM 8 x 8 cm)
Κωδικός προϊόντος 9007231
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 200 Κουτιά 4049500267373 4049500267380
Κωδικός προϊόντος 9007061
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 320 Κουτιά 4049500267120 4049500267137

Χρήσεις

67017

Αρχεία