• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

143773

143766

sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
9995847
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500993531
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199259017
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199259024
Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
9995957
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500305198
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199257839
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199257846
Πληροφορίες προϊόντων 5x5 cm
Κωδικός προϊόντος
9995987
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500305204
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199257853
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 198 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199257884
Πληροφορίες προϊόντων 10x20 cm
Κωδικός προϊόντος
9996207
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500834643
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199257891
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 220 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199257907

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9995897
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500993579
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199259031
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 220 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199259048

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
9995955
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500305198
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 7 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500834384
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 256 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
sterile, individually sealed
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 9995847
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά 4049500993531 4052199259017 4052199259024
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 9995957
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά 4049500305198 4052199257839 4052199257846
5x5 cm
Κωδικός προϊόντος 9995987
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 198 Κουτιά 4049500305204 4052199257853 4052199257884
10x20 cm
Κωδικός προϊόντος 9996207
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 220 Κουτιά 4049500834643 4052199257891 4052199257907
Κωδικός προϊόντος 9995897
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 220 Κουτιά 4049500993579 4052199259031 4052199259048
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 9995955
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 7 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 256 Κουτιά 4049500305198 4049500834384

Sorbalgon® T

120151
Κορδόνια επιπωματισμού, μήκους 30 cm, ειδικά για μικρής διαμέτρου συρίγγια και διόδους διείσδυσης βελόνας.

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 1g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος
9995902
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 3 pieces
Κωδικός EAN
4049500993616
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500993630
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334976
Πληροφορίες προϊόντων 2g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος
9995922
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 pieces
Κωδικός EAN
4049500954235
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500993111
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500334983

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 2 g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος
9995921
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500954235
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500993111
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Sterile, individually sealed
1g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος 9995902
1 Συσκευασία είναι 3 pieces 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά 4049500993616 4049500993630 4049500334976
2g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος 9995922
1 Συσκευασία είναι 5 pieces 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά 4049500954235 4049500993111 4049500334983
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
2 g / 30 cm
Κωδικός προϊόντος 9995921
1 Συσκευασία είναι 5 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 176 Κουτιά 4049500954235 4049500993111

Χρήσεις

143771

Αρχεία

IFU_100307935.pdf

IFU Sorbalgon, Sorbaglon T