• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

148289

148338

Non-sterile

Πληροφορίες προϊόντων size 5, extra large
Κωδικός προϊόντος
4001315
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 4x250 pcs.
Κωδικός EAN
4052199512716
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512716
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Size 2, walnut size
Κωδικός προϊόντος
4812939
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1000 pcs.
Κωδικός EAN
4052199512747
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512754
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 35 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Size 3, plum size
Κωδικός προϊόντος
4812948
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 2x500 pcs.
Κωδικός EAN
4052199512778
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512778
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Size 6, fist size
Κωδικός προϊόντος
4812954
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 4x125 pcs
Κωδικός EAN
4052199504896
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199504896
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Size 4, egg size
Κωδικός προϊόντος
4812993
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 2x500 pcs.
Κωδικός EAN
4052199512792
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512792
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4812743
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199235738
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199235745
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4812842
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199235769
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199235776
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 21 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4812900
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199512723
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199512730
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 108 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4814092
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199235820
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199235837
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4814145
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199235790
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199235806
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN

sterile

Πληροφορίες προϊόντων Size 5, extra large
Κωδικός προϊόντος
4814004
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10x18 pieces
Κωδικός EAN
4052199235851
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199235868
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN

μη αποστειρωμένα

Πληροφορίες προϊόντων Μέγ. 1, φουντούκι
Κωδικός προϊόντος
4812929
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1000 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500302463
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500965637
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 108 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Μέγ. 2 καρύδι
Κωδικός προϊόντος
4812938
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1000 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500302470
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500965644
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 35 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199039947
Πληροφορίες προϊόντων Μέγ. 4, αβγό
Κωδικός προϊόντος
4812992
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 4 x 250 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500302500
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500499682
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Non-sterile
size 5, extra large
Κωδικός προϊόντος 4001315
1 Συσκευασία είναι 4x250 pcs. 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199512716 4052199512716
Size 2, walnut size
Κωδικός προϊόντος 4812939
1 Συσκευασία είναι 1000 pcs. 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 35 Κουτιά 4052199512747 4052199512754
Size 3, plum size
Κωδικός προϊόντος 4812948
1 Συσκευασία είναι 2x500 pcs. 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4052199512778 4052199512778
Size 6, fist size
Κωδικός προϊόντος 4812954
1 Συσκευασία είναι 4x125 pcs 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4052199504896 4052199504896
Size 4, egg size
Κωδικός προϊόντος 4812993
1 Συσκευασία είναι 2x500 pcs. 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4052199512792 4052199512792
Κωδικός προϊόντος 4812743
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 32 Κουτιά 4052199235738 4052199235745
Κωδικός προϊόντος 4812842
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 21 Κουτιά 4052199235769 4052199235776
Κωδικός προϊόντος 4812900
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 108 Κουτιά 4052199512723 4052199512730
Κωδικός προϊόντος 4814092
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199235820 4052199235837
Κωδικός προϊόντος 4814145
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199235790 4052199235806
sterile
Size 5, extra large
Κωδικός προϊόντος 4814004
1 Συσκευασία είναι 10x18 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199235851 4052199235868
μη αποστειρωμένα
Μέγ. 1, φουντούκι
Κωδικός προϊόντος 4812929
1 Συσκευασία είναι 1000 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 108 Κουτιά 4049500302463 4049500965637
Μέγ. 2 καρύδι
Κωδικός προϊόντος 4812938
1 Συσκευασία είναι 1000 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 35 Κουτιά 4049500302470 4049500965644 4052199039947
Μέγ. 4, αβγό
Κωδικός προϊόντος 4812992
1 Συσκευασία είναι 4 x 250 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 1 Συσκευασία 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4049500302500 4049500499682

Χρήσεις

17344

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100269070.pdf

DoC_Class IIa_Laboratoires PAUL HARTMANN

ECDOC_100005963.pdf

ECDoCS_Kingstar_Medical_Xianning_Class I