• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

116895

150307

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324372
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749862
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280042
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268750
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324382
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749886
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280028
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268767
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324392
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749909
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280035
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268774
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324413
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749923
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199289212
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199289229
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324426
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749947
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199289236
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199289243
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324435
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749961
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280189
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268798
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324445
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500749985
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280196
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268804
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324452
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750004
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280165
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268811
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324462
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750028
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280158
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268828
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750042
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280110
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268835
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324482
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750066
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280127
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 72 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268842
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324492
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750080
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280134
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268859
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324502
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500750103
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199280141
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199268866
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
9324520
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500030915
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500030939
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 132 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 9324372
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500749862 4052199280042 4052199268750
Κωδικός προϊόντος 9324382
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4049500749886 4052199280028 4052199268767
Κωδικός προϊόντος 9324392
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500749909 4052199280035 4052199268774
Κωδικός προϊόντος 9324413
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500749923 4052199289212 4052199289229
Κωδικός προϊόντος 9324426
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500749947 4052199289236 4052199289243
Κωδικός προϊόντος 9324435
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 36 Κουτιά 4049500749961 4052199280189 4052199268798
Κωδικός προϊόντος 9324445
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500749985 4052199280196 4052199268804
Κωδικός προϊόντος 9324452
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 140 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4049500750004 4052199280165 4052199268811
Κωδικός προϊόντος 9324462
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 112 Κουτιά 4049500750028 4052199280158 4052199268828
Κωδικός προϊόντος 9324472
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500750042 4052199280110 4052199268835
Κωδικός προϊόντος 9324482
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 72 Κουτιά 4049500750066 4052199280127 4052199268842
Κωδικός προϊόντος 9324492
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500750080 4052199280134 4052199268859
Κωδικός προϊόντος 9324502
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500750103 4052199280141 4052199268866
Κωδικός προϊόντος 9324520
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 132 Κουτιά 4049500030915 4049500030939

Χρήσεις

82747

Αρχεία

IFU_100368034.pdf

IFU_Peha-Haft (1229) and Peha-Haft Color (1275)

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

IFU_100361073.pdf

IFU_Peha-Haft (1229) and Peha-Haft Color (1275)

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I