• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

150350

150354

4 m stretched length, individually wrapped.

Πληροφορίες προϊόντων 4 cm
Κωδικός προϊόντος
3101001
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces
Κωδικός EAN
4052199515267
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 160 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199207377
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά
Κωδικός EAN

4 m stretched length, individually wrapped

Πληροφορίες προϊόντων 6 cm
Κωδικός προϊόντος
3101011
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces
Κωδικός EAN
4052199515274
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 200 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199207391
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 8 cm
Κωδικός προϊόντος
3101021
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces
Κωδικός EAN
4052199515243
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 200 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199207414
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 cm
Κωδικός προϊόντος
3101031
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199515250
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 120 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199207438
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12 cm
Κωδικός προϊόντος
3101041
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces
Κωδικός EAN
4052199515236
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 80 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199207452
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά
Κωδικός EAN

σε πλήρη τάνυση μήκος 4 m, χύδην σε χάρτινα κουτιά

Πληροφορίες προϊόντων 4 cm
Κωδικός προϊόντος
3101100
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 Επίδεσμοι
Κωδικός EAN
4052199207469
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207476
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά
Κωδικός EAN

4 m stretched length, bulk cartons

Πληροφορίες προϊόντων 4 cm
Κωδικός προϊόντος
3101101
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199207469
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207476
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 8 cm
Κωδικός προϊόντος
3101121
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199207506
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207513
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 cm
Κωδικός προϊόντος
3101131
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199207605
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207520
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 12 cm
Κωδικός προϊόντος
3101141
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199207612
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207537
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 6 cm
Κωδικός προϊόντος
3101111
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4052199207483
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207490
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
3101110
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199207483
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207490
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN

4 m stretched length, compact pack

Πληροφορίες προϊόντων 6 cm
Κωδικός προϊόντος
3101211
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 bandages
Κωδικός EAN
4052199207544
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207551
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 8 cm
Κωδικός προϊόντος
3101221
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 bandages
Κωδικός EAN
4052199207568
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207575
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 10 cm
Κωδικός προϊόντος
3101231
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 100 bandages
Κωδικός EAN
4052199207582
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199207599
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
4 m stretched length, individually wrapped.
4 cm
Κωδικός προϊόντος 3101001
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces 1 Κουτί είναι 160 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά 4052199515267 4052199207377
4 m stretched length, individually wrapped
6 cm
Κωδικός προϊόντος 3101011
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces 1 Κουτί είναι 200 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052199515274 4052199207391
8 cm
Κωδικός προϊόντος 3101021
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces 1 Κουτί είναι 200 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4052199515243 4052199207414
10 cm
Κωδικός προϊόντος 3101031
1 Τεμάχιο είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 120 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά 4052199515250 4052199207438
12 cm
Κωδικός προϊόντος 3101041
1 Τεμάχιο είναι 20 pieces 1 Κουτί είναι 80 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά 4052199515236 4052199207452
σε πλήρη τάνυση μήκος 4 m, χύδην σε χάρτινα κουτιά
4 cm
Κωδικός προϊόντος 3101100
1 Συσκευασία είναι 20 Επίδεσμοι 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά 4052199207469 4052199207476
4 m stretched length, bulk cartons
4 cm
Κωδικός προϊόντος 3101101
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 120 Κουτιά 4052199207469 4052199207476
8 cm
Κωδικός προϊόντος 3101121
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4052199207506 4052199207513
10 cm
Κωδικός προϊόντος 3101131
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά 4052199207605 4052199207520
12 cm
Κωδικός προϊόντος 3101141
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 90 Κουτιά 4052199207612 4052199207537
6 cm
Κωδικός προϊόντος 3101111
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052199207483 4052199207490
Κωδικός προϊόντος 3101110
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 10 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4052199207483 4052199207490
4 m stretched length, compact pack
6 cm
Κωδικός προϊόντος 3101211
1 Συσκευασία είναι 100 bandages 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199207544 4052199207551
8 cm
Κωδικός προϊόντος 3101221
1 Συσκευασία είναι 100 bandages 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199207568 4052199207575
10 cm
Κωδικός προϊόντος 3101231
1 Συσκευασία είναι 100 bandages 1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199207582 4052199207599

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I