Výzkumný projekt KARMIN
Výzkumný projekt KARMIN

Uzdravující architektura:
Prevence infekcí již od návrhu

Nová, inspirující studie stanovuje nový standard v architektuře nemocničního pokoje.

Boj s patogeny začíná na nemocničním pokoji

Pacienti jsou hospitalizováni proto, aby se uzdravili, a ne proto, aby se jejich stav zhoršil. Během pobytu v nemocnici však mohou jejich zdraví a proces uzdravování výrazně ovlivnit infekce. Díky rostoucímu počtu multirezistentních patogenů jsou tak pacienti ohroženi tam, kde by hygiena měla být naprostou samozřejmostí. Boj proti virům a bakteriím začíná na nemocničním pokoji. Výzkumný projekt KARMIN (zkratka vytvořená z německých výrazů pro nemocniční architekturu, mikrobiom a nozokomiální infekce) nyní zavádí nový standard optimálního nemocničního pokoje navrženého tak, aby podporoval prevenci infekcí.

Plán prevence infekcí

Mise Prevence infekcí by neměla být ponechána pouze na zdravotnících. Této výzvy se musí chopit i odborníci z dalších oborů, jako jsou architekti, designéři nebo biologové.

Pilotní výzkumný projekt jasně ukázal, že prevence nozokomiálních infekcí nemůže spočívat pouze na bedrech zdravotníků: „Hledání řešení pro lepší prevenci infekcí a boj proti nim by neměly být ponecháno na jedné izolované skupině odborníků," souhlasí hlavní řešitel a architekt projektu KARMIN, Wolfgang Sunder PhD, z Institutu projektování staveb, průmyslových a zdravotnických budov (IKE) na Technické univerzitě v Braunschweigu (TU Braunschweig). „Takový úkol vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti týmu odborníků z různých profesí a oborů."

Interdisciplinární tým odborníků navrhl prototyp

Tým architektů, projektantů, lékařských odborníků a molekulárních biologů z TU Braunschweig a Charité Berlin byl první, kdo určil rizikové faktory pro přenos infekce na nemocničním pokoji s přispěním profesionálů napříč obory. Společně navrhli optimální půdorys a vybavili pokoj nejlepším možným vybavením pro daný účel, které ale zároveň omezuje kontaminaci nebezpečnými patogeny.

Hygiena závisí zejména na činnosti lidí na nemocničním pokoji: na chování pacientů, na pohybu nemocničního personálu během pracovních činností v místnosti, na tom, kde a jak se v místnosti pohybují návštěvy a na tom, jak je místnost uklízena a dezinfikována. Například z tohoto důvodu jsou všechny předměty v prototypové místnosti KARMIN, které se dotýkají podlahy, pohyblivé, takže je lze snadno během úklidu přesunout.

Navrhování tras zaměstnanců po místnosti
Návrh pokoje má za cíl usměrňovat pohyb personálu po místnosti a podporovat dezinfekci rukou.

Pracovní postupy a dezinfekce rukou

Dávkovače KARMIN jsou strategicky umístěny tak, aby podporovaly dezinfekci rukou.

Dávkovače dezinfekčních prostředků speciálně vyvinuté pro projekt KARMIN jsou strategicky umístěny podél tras pohybu personálu v místnosti, na pultu pracovní stanice zdravotních sester, v nohách každé postele a v koupelnách pacientů. Takto je minimalizován zbytečný pohyb po místnosti. Dávkovače jsou umístěny na dohled zdravotních sester, čímž podporují dezinfekci rukou.

Zdravý design nemocničního pokoje

„Uzdravující architektura" – vše navrženo tak, aby se v pokoji všichni cítili dobře

Nebyla to jen pandemie viru COVID-19, která vynesla na světlo to, co je již dlouho zřejmé: nemocniční pokoj s opatřeními proti přenosu infekcí musí chránit lidi nacházející se v těsné blízkosti od sebe před patogeny a musí být přizpůsobitelný aktuální situaci. „Moderní nemocniční pokoj," říká Wofgang Sunder, „se musí rychle a neustále přizpůsobovat měnícím se okolnostem v závislosti na pokroku v medicíně, na společenských požadavcích a na rozvoji v oblasti architektury a stavebnictví.“ Jednu z největších výzev představuje nárůst počtu infekcí a multirezistentních zárodků, demografické změny ve společnosti, inovace v medicínských technologiích, nové možnosti léčby a měnící se očekávání pacientů.

Uspořádání místnosti a návrh interiéru podporující fyzické a duševní zdraví

Uzdravující architektura bere v úvahu potřeby a stav pacientů během nemoci, stres z hospitalizace, stejně jako proces léčby a zotavování. Uspořádání místnosti a návrh interiéru podporují fyzickou a duševní pohodu pacientů a jejich příbuzných. Trasy pohybu v pokoji, stejně jako nábytek a vybavení, jsou navrženy tak, aby optimalizovaly pracovní postupy zaměstnanců a tím je zjednodušily a usnadnily.

Nemocniční pokoj KARMIN představuje ukázkový příklad uzdravující architektury. Cílem projektu bylo navrhnout místnost, která účinně omezuje křížovou kontaminaci patogeny mezi lékaři, sestrami, pacienty a úklidovým personálem.

KARMIN dvoulůžkový pokoj pacientů
Zlepšování prevence infekcí příkladem: Návrh nového dvoulůžkového nemocničního pokoje KARMIN

Architektura pokoje, která má omezit přenos infekcí, musí být přizpůsobivá

„Moderní nemocniční pokoj se musí rychle a neustále přizpůsobovat měnícím se okolnostem, které závisejí na pokroku v medicíně, na společenských požadavcích a rozvoji v oblasti architektury a stavebnictví."

Architekt Wolfgang Sunder, PhD, vedoucí projektu KARMIN

Vedoucí projektu KARMIN, architekt Wolfgang Sunder, PhD

Ideální dvoulůžkový nemocniční pokoj

Výzkumníci v rámci KARMIN konzultovali jak odborníky, tak i různé typy uživatelů nemocničních pokojů. Tým odebral vzorky stěrů z povrchů a předmětů, jako jsou kliky dveří a umyvadla. Dokonce byly odebrány i stěry z těla pacientů. Interdisciplinární tým zároveň analyzoval pracovní postupy a trasy pohybu zdravotních sester, lékařů a úklidového personálu v pokoji. Jedním ze závěrů výzkumu například bylo, že patogeny jsou nejčastěji přenášeny mezi pacienty sdílejícími stejný pokoj, když lékaři a sestry komunikují s jedním pacientem během ošetřování druhého, a kdy například tento pacient zavolá sestru ke svému lůžku s žádostí o pomoc.

"Na základě nových poznatků a analýz tým definoval požadavky na nemocniční pokoj s opatřeními proti přenosu infekcí včetně koupelny. Nemocniční pokoj KARMIN představuje první prototyp dvoulůžkového pokoje se dvěma koupelnami, který je navržený a vybavený tak, aby účinně bránil přenosu infekcí. Byl to také první prototyp pokoje, který interdisciplinární výzkumný tým dokázal naplánovat, realizovat a analyzovat," říká vedoucí projektu Wolfgang Sunder.

Konkrétní řešení zahrnuje pečlivě promyšlené, speciální zónové uspořádání místnosti, inovativní vybavení a funkce, jako je dezinfekční dávkovač BODE/HARTMANN Eurospender 3 flex v nohách lůžek, noční stolek, terminál u lůžka pacienta, zobrazující inovativní informační obsah s kampaněmi cíleně zaměřenými na pacienta a v neposlední řadě pečlivě plánovaný koncept osvětlení.

Dvoulůžkový nemocniční pokoj KARMIN s opatřeními proti přenosu infekcí

Uspořádání pokoje

KARMIN dvoulůžkový pokoj
Detail dvoulůžkového nemocničního pokoje KARMIN

Vize: Nemocniční pokoj s opatřeními proti přenosu infekcí je pozitivním místem pro uzdravení a nabytí nových sil

Nové poznatky inspirují k pokroku

Společnost HARTMANN byla součástí sítě oborových partnerů podporujících projekt KARMIN, trvajícího několik měsíců. Koncem roku 2020 byl v areálu Charity Berlin instalován prototyp, který dává odborníkům i veřejnosti možnost nemocniční pokoj KARMIN prostudovat a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu. V rámci dalšího pokračování projektu se výzkumníci soustředí na další rozšiřování a optimalizaci tohoto konceptu.

Současná vlna pandemie poskytne výzkumným pracovníkům další nové poznatky, které jim umožní přistoupit k uzdravující architektuře z nového pohledu. V této fázi projekt KARMIN přinesl důkazy a stanovil nový standard pro efektivní plánování nemocničních pokojů v budoucnosti – pokojů, které již nebudou děsivým místem, ve kterém neviditelné nebezpečí infekce hrozí z každého rohu, a které budou představovat vysoce funkční a pohodlné místo pro uzdravování a setkávání.

Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung

Doprovodná kniha výzkumného projektu KARMIN [v němčině]

V listopadu 2020 vydal vedoucí projektu KARMIN Wolfgang Sunder, PhD a kolektiv knihu pojednávající o plánování a navrhování vzorového nemocničního pokoje KARMIN (v německém jazyce): Das Patientenzimmer – Planung und Gestaltung.

Publikace určená pro zdravotnické pracovníky a architekty prezentuje parametry plánování a uvádí celkem 25 různých příkladů. Kniha obsahuje vědecké analýzy návrhu 25 nemocničních pokojů po celém světě na základě výzkumu přenosu infekcí.

Sunder, W. et al. (2020). Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung. DeGruyter.


Buchtipp: Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung
Dr.-Ing. Architekt Wolfgang Sunder et al.: Das Patientenzimmer — Planung und Gestaltung